Wie zijn wij?

Wij zijn een groep mensen die zich ernstige zorgen maken over misstanden in de wereld en alle gevolgen van dien. We willen niet machteloos toekijken, we willen onderzoeken of we iets kunnen bijdragen om de wereldsituatie te veranderen.

Wie het -veelal selectieve- nieuws volgt ziet hoe machtsmisbruik, corruptie, onrecht in het bankwezen, inkomensongelijkheid, vreemdelingenhaat et cetera toenemen. We zijn getuige en soms ook slachtoffer van steeds meer manipulaties vanuit de farmaceutische industrie. Ook op milieu gebied is er veel ellende: dreigende ontbossing, de bio-industrie, kernenergie …
Er is veel mis, en dat heeft eigenlijk allemaal te maken met bewustzijn; het is vooral de eenzijdigheid van het (materialistisch) denken dat alle vormen van spiritualiteit dreigt teniet te doen.
In al deze onderwerpen spelen vaak voor ons niet zichtbare processen een rol. Welke machten hebben er belang bij dat we in zo’n corrupt systeem terecht zijn gekomen, waarin ‘gewone’ burgers machteloos aan de kant staan? Wie doen dit en wat willen zij?

De Alertgroepen bestaan uit mensen die elk voor zich iets zouden willen doen en elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en elkaar te inspireren. Een divers gezelschap met behalve veel gemeenschappelijke onderwerpen ook ieder zijn eigen aandachtsgebied. Gevoel van machteloosheid is ons bekend. Daar willen we iets tegenoverstellen.
We willen present zijn, alert en kijken wat we kunnen doen, hoe gering dan ook.

Door welke bril kijken wij?

In de Alertgroepen proberen we over alles wat ons verontrust in de wereld met elkaar in gesprek te komen. Alles begint met bewustzijn, met de poging inzicht, overzicht en doorzicht te krijgen. Velen van ons zijn verbonden met de antroposofie en willen van daaruit onderzoeken hoe we iets zouden kunnen doen aan het wereldgebeuren.

de vragen die we ons stellen

  • Is er een combinatie mogelijk van spiritueel bewustzijn en wereldverbetering?
  • Hoe kunnen mensen vanuit hun inzichten in spirituele samenhangen ook daadwerkelijk ingrijpen in de wereldsituatie?
  • Is het mogelijk om vanuit een spiritueel bewustzijn initiatieven te ontwikkelen op bijvoorbeeld de gebieden van politiek en economie?
  • Kortom kun je vanuit de geest werkelijk de aarde omvormen?

zo gaan we te werk

We komen eens per 1 of 2 maanden samen. Daarbij willen we o.a. bezig zijn met:

  • Kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt om te zien wat daarin werkzaam is. Wij willen proberen de belangen achter de gebeurtenissen te onderzoeken en te doorgronden, hun werkzaamheid te onthullen en te ontmaskeren.
  • Het zoeken naar alternatieven als antwoord op de vragen die de wereldsituatie ons stelt. Het concept van de Sociale Driegeleding is daarbij van belang.
  • Contacten leggen en onderhouden met personen en organisaties die hetzelfde nastreven.
  • Waar mogelijk kritische brieven schrijven naar overheden, politieke partijen en ondernemingen.
  • Het uitwisselen over gelezen boeken, periodieken en publicaties. In de toekomst willen wij misschien door middel van eigen publicaties of presentaties de ideeën die in de Alertgroepen zijn ontwikkeld onder de aandacht brengen van een zo breed mogelijk publiek.
  • Een aanzienlijk aantal van ons vormt ook een meditatieve kring door wekelijks – ieder in eigen omgeving – op een gezamenlijk afgesproken tijdstip te mediteren voor verbetering van de wereldsituatie.