13. De enige echte schurkenstaat

download als PDF

Over de consequenties van het rapport van prof. Hulsey, oftewel de ineenstorting van het Leugenbouwsel van 9/11

Hieronder wordt gekeken naar de inhoud van de presentatie van prof. Leroy Hulsey over de moedwillige destructie van Gebouw 7 en de consequenties die dat voor heel de 9/11 story heeft. In deel [A] wordt gekeken naar de inhoud van de presentatie zelf. In gedeelte [B] wordt nader ingegaan op enkele minder bekende feitelijke gegevens van gebouw 7. [C] Verzamelt enkele eerste conclusies na het horen van de lezing van Hulsey. [D] is een eerste aanzet om aan te tonen dat door de gecontroleerde destructie van Gebouw WTC 7 (de inside job), de hele plot van 9/11 open ligt. Hierdoor wordt duidelijk dat Gebouw 7 direct aan heel 9/11 gelinkt is, [E] spreekt over enkele voorvallen die vroeger ‘coïncidenties’ genoemd werden, maar dat nu niet meer zijn.
Veel van wat hieronder wordt beweerd over de betrokkenheiod van Amerika zelf bij 9/11 zal bij de meeste kenners bekend zijn. Zij zullen hopelijk nog andere argumenten kunnen aanvoeren om de belangrijke stelling te verder onderbouwen, dat gebouw 7 en de hele operatie 9/11 een geheel vormen, er niet los van kunnen worden gezien [D]. Pas dan kan definitief worden bewezen dat Amerika bij de aanslagen betrokken was, of ze zelfs (met de inschakeling van terroristen) zelf heeft opgezet.

A. Over het onderzoek van prof Leroy Hulsey en een nieuwe doelstelling van de architecten en ingenieurs van 9/11 truth

Gebouw 7 en het onderzoek van prof Hulsey

Hier volgen enkele opmerkingen over het belang van het resultaat van het onderzoek van prof. dr. Leroy Hulsey dat hij 7 september j.l. in de Universiteit Fairbanks (Alaska) presenteerde. Dat onderzoek beperkte zich tot gebouw 7 dat wel de smoking gun van 9/11 werd genoemd omdat de instorting ervan als twee druppels water op een gecontroleerde sloop leek. Het officële onderzoek van het National Institute of Standards and Technology (NIST) was immers in 2008 tot de conclusie gekomen dat ‘office fires‘, dus branden de natuurlijke oorzaak van de instorting waren. Hoewel deze uitkomst al lang op grond van eigen onderzoeken door de architecten en ingenieurs van de 911 truth-beweging werd aangevochten richtten zij zich tot prof. Hulsey. Hulsey is een forensich1 expert op het gebied van catastrofes met staal structuren (hoogbouw, bruggen). Hij was uiteindelijk bereid (na twee eerdere afzeggingen) het onderzoek van het NIST over te doen en te controleren.

Hulsey maakte tijdens deze persconferentie voor het eerst wereldkundig dat gebouw 7 onmogelijk door brand kan zijn ingestort. Dat was voor ingewijden niet nieuw. Hij had al op 10 september 2016 in New York in kleinere kring als voorlopig resultaat van zijn onderzoek laten weten dat branden onmogelijk de reden van de instorting konden zijn geweest. Die mogelijkheid was ‘Zero percent’.
(Deze mededeling die hij destijds deed zou de aanleiding worden voor de reeks bijdragen van ondergetekende. Deze bijdragen konden daarom naar zijn mening vanuit de optiek geschreven worden dat Amerika zelf bij de aanslagen van 9/11 betrokken moet zijn geweest. Vandaar dat de eerste bijdrage ook geheel aan gebouw 7 was gewijd. zie bijdrage no.1)

Hulsey stond verder stil bij twee gevallen waarbij onderdelen uit de bouwtekeningen, die een essentiële functie hadden bij het versterken van de structuur van het gebouw, in de tekeningen die het NIST gebruikt had ontbraken. Hij sprak hierbij overigens niet over fraude, maar liet de mogelijkheid open dat zij ‘andere tekeningen’ gebruikt hadden. Overigens was het NIST noch behulpzaam bij het delen van de bouwtekeningen die zij gebruikt hadden, noch bij het mededelen van de gegevens die aan hun (totaal niet met de werkelijkheid overeenkomende) videosimulatie van de instorting ten grondslag lagen.
Omdat het onderzoek van Hulsey ook aantoont dat een van de balken bij de bewuste kolom 79 niet door ‘uitzetting’ van zijn plaats geschoven kan zijn (volgens het NIST de oorzaak van de collaps) en dat de gedeeltelijke vrije val van 2,25 sec, waarbij 82 kolommen tegelijk ‘buiten werking’ zijn gesteld door hen ook niet verklaard wordt, moet geconcludeerd worden dat het NIST met zijn rapport fraude heeft gepleegd. Dat wil eenvoudig zeggen dat de ‘intelligence and facts’ om de politiek heen waren gefixed (vrij naar sir Richard Dearlove, toen hoofd van MI6). Ook hier, d.w.z. net zo als bij de zes fake redenen die door Colin Powell voor de oorlog tegen Irak werden aangevoerd, heeft de politiek opnieuw over de feiten gezegevierd. Wat het resultaat van een onderzoek had moeten zijn, bleek een ‘foregone conclusion’, een uitgemaakte zaak. Hun resultaat stond van te voren vast.
Deze vooraf ingenomen positie was ook de reden dat explosieven als mogelijke reden van de instorting (het meest voor de hand liggende gezien de videobeelden) door hen als hypothese werd afgewezen en daarom ook niet onderzocht werd. Daarover sprak Hulsey niet.

Wat de architecten en ingenieurs van 9/11 nu willen

De groep architecten en ingenieurs waarvan Richard Gage in 2006 de oprichter en nog steeds de stimulerende leider is, wil na het onderzoek van Hulsey dat er opnieuw een onderzoek naar de drie gebouwen komt (WTC 1 en 2 en 7) nu gebleken is dat een ervan niet op natuurlijke wijze is vernietigd. (Dat Hulsey zich nog niet uitsprak over de werkelijke wijze van vernietiging is niet essentieel). Omdat het NIST ook bij de twee torens kerosine van de vliegtuig inslag en de branden als de directe en enige oorzaak van de instorting aanwees, willen de architecten etc. dat ook het onderzoek naar de instorting van de torens opnieuw wordt uitgevoerd. Ook deze conclusie van het andere NIST-rapport (2005) kan na het onderzoek van Hulsey van gebouw 7 niet meer ongecontroleerd blijven.
Dit is begrijpelijk aangezien a) omdat het onderzoek ophoudt waar de instorting begint en er niet eens een poging wordt ondernomen het instorten zelf te verklaren en b) omdat ook hier de hypothese van destructie tengevolge van explosieven a priori werd uitgesloten, ondanks het feit dat er 150 brandweermannen en andere officials hebben gesproken over explosies die zij gehoord hadden.

Daarom is het niet meer dan logisch dat de architecten c.s. om deze redenen ook het instorten van de twee torens opnieuw onderzocht willen hebben. Ditmaal door een onafhankelijk groep experts. (NIST is immers een overheidsinstelling; zij vallen onder het Ministerie van Handel). Daartoe willen zij een nieuwe wet bij de Senaat indienen waarin daar op aangedrongen wordt. Zij waren immers als initiatiefnemers en als de geldschieters verantwoordelijk voor het rapport van Hulsey, dat daardoor als ‘niet objectief’ gezien zou kunnen worden. [Dit rapport zal in tegenstelling tot het rapport van het NIST wel peer-reviewed worden. Ook wordt het voorlopige rapport zes weken op het internet gezet waardoor iedereen op de inhoud van het rapport kritiek kan uiten. Dit is ook de reden dat de definitieve versie van hun rapport pas begin 2018 gepubliceerd zal kunnen worden.]

Men verwacht dat er toch zeker één senator gevonden moet kunnen worden die bereid zal zijn deze zgn. Bobby McIlvain Act in te dienen. Aan de andere kant achten sommigen de kans miniem dat het Congres hierop in zal gaan. Stel je voor al die brandweermannen die de torens binnengingen om te redden en te blussen omdat ze wisten dat het safe was. De woede onder de bevolking zou immens zijn. Maar, hieronder wordt aangetoond dat dit misschien wel de beste weg zou zijn, maar dat dit absoluut niet nodig is om met het rapport van Hulsey in de hand de hele mythe van 9/11 (inclusief het instorten van de torens) te ontrafelen. Dat zal hieronder [onder D] worden aangetoond.

B. Enkele bijzonderheden over Gebouw 7

De rol van Larry Silverstein

Larry Silverstein was de eigenaar van dit gebouw. Mogelijk was hij dat al vanaf het begin. Was hij ook de opdrachtgever van de bouw? In ieder geval moet hij als eigenaar zijn toestemming tot het gereedmaken van destructie hebben gegeven. Dat kan niet anders. Dat is niet buiten hem om gebeurd. Hij moet daardoor gezien worden als een van de hoofdsamenzweerders, als iemand die in het centrum van het complot stond. Verder was hij sinds 24 juli ook de eigenaar/leaser van het hele WTC complex.
We weten verder dat Silverstein later het vreemde verhaal heeft verteld hoe alles is toegegaan tijdens de instorting (zie uitgebreid in bijdrage 1). Het belangrijkste daarbij was dat hij zei op een bepaald moment met het hoofd van de brandweer in contact te hebben gestaan. Deze zou hem in dat gesprek verteld hebben dat: “they were not sure that they were able to contain the fire.” Maar de branden waren later op de middag al bezig uit zichzelf uit te gaan. Silverstein antwoordde dat er al zoveel mannen waren omgekomen en zei toen: “Let’s pull it,” d.w.z. laten we het gebouw neerhalen. Hij wist immers dat het gebouw naar beneden zou komen en waar het hart van vol is… Kortom, hij versprak zich. Later probeerde hij zich te herstellen en zei iets anders bedoeld te hebben.

De instorting om ca 10.30 uur. Gebouw 7 staat nog overeind

Om ca 11.03 is er een melding van een journalist2 die in de chaos en paniek van het moment (gebouw WTC 1, de Noordtoren, is dan ongeveer een half uur geleden ingestort) meedeelt dat hij van een fireofficer heeft gehoord dat er ongeveer een kwartier geleden nog een gebouw ingestort zou zijn. Dit gebouw zou ca 50 verdiepingen geteld hebben. Dit getal van 50 komt wonderwel overeen met de 47 verdiepingen van gebouw 7.
Dit is dus de echte smoking gun van gebouw 7. Want de conclusie kan hierbij alleen maar zijn dat gebouw 7 kennelijk min of meer tegelijk met gebouw WTC 1 tot ontploffing gebracht had moeten worden. Op die manier zou het voor de toeschouwer volstrekt ‘logisch’ zijn geweest dat dit gebouw door het puin van gebouw 1 geraakt zou zijn en als gevolg daarvan in elkaar was gestort. Daarom was er voor de instorting van 7 ook geen vliegtuig nodig. Dat was het plan. Echter, het liep anders.

Als dit inderdaad zo is geweest, dan moet er een geweldige paniek zijn ontstaan bij de planners en razendsnel moet er een andere ‘oplossing’ zijn bedacht. Want, dat het gebouw alsnog tegen de grond moest stond vast. Ook omdat het die ochtend al door een zware explosie (zie bijdrage 1) onstabiel was geworden. Nog niet in die mate dat het gebouw direct gevaar liep, maar toch. Dat was de eerste voorbereiding van de later uit te voeren totale destructie. De poging om het gebouw om ca 10.45, na het instorten van WTC 1 ook neer te halen (gecamoufleerd door de enorme rook- en stofwolk) had het vervolg op die eerste explosie moeten zijn. Belangrijk is daarom dat er ook na het instorten van WTC 1 nog explosies zijn waargenomen. De oplossing die men vond was brand. Er moest binnen de kortste keren brand in het gebouw ontstaan als gevolg waarvan het gebouw later op de dag alsnog neergehaald kon worden.Hoewel dit uiteraard speculatief aandoet, is dit alleen maar een doordenken van de ontstellend kritieke situatie waarin men zich feitelijk bevond. Er moeten dus als de wiede-weerga kanisters benzine besteld zijn en de brandstof daaruit moet in vijf verdiepingen van het gebouw zijn uitgegoten en aangestoken. Dat verklaart ook waarom de eerste vlammen pas ca 12.00 uur werden waargenomen. Veel te laat om de officiële versie van het verhaal, n.l. dat de branden het gevolg zouden zijn van het neervallende puin (dat ca anderhalf uur daarvoor door de ramen naar binnen was gekomen) aannemelijk te maken.
Overigens: bij mijn weten zijn er in geen enkel ander gebouw dat door vallend puin is geraakt branden uitgebroken.
Vrij kort nadat de brandweer arriveerde heeft er ook een inspectie in het gebouw plaats gevonden. Een aantal personen (waaronder mogelijk een ingenieur) liep kort  door het gebouw, zag de branden, de rook en hoorde vooral ook gevaarlijk gekraak en gepiep (mijn woorden). In ieder geval was dat korte bezoek voldoende om te rapporteren dat het gebouw ‘unstable’ was en gevaarlijk.

C. Acht niet onbelangrijke eerste conclusies

 1. Het rapport van het NIST is totaal ongeloofwaardig. Dat is de implicite conclusie van prof. Hulsey. Om tot de door de opdrachtgever gewenste conclusie tekomen moest zij niet alleen de meest voor de hand liggende oorzaak van het instorten  (explosies) buiten haar onderzoek laten (lees: uitsluiten), maar moest zij tevens op een ‘vrije manier’ met de bouwtekeningen en met natuurkundige data omgaan. Om tot het gewenste predetermined resultaat te komen moest er noodzakelijkerwijs fraude gepleegd worden.
 2. Verder is duidelijk dat een deel van de vraag wie dit gedaan hebben ook is beantwoord: het gebouw is voor destructie gereedgemaakt door een professioneel team waarvoor de hoogstverantwoordelijke in de Amerikaanse regering misschien niet direct de opdracht, maar uiteindelijk wel zijn toestemming moet hebben gegeven.
 3. In een gebouw waar zoveel belangrijke kantoren van o.a de Secret Service, de CIA, het Ministerie van Defensie, banken en zelfs het crisiscentrum van de burgemeester, The Office of Emergency Management (OEM) waren gehuisvest hadden terroristen niets te zoeken. ‘There was a lot of security there, it was heavily guarded’. Het is uitgesloten dat een van de terroristen daar een voet heeft binnengezet. Zij hebben er niets mee te maken gehad. Alles wat met de instorting en de explosies te maken had was van Amerikaanse makelij.
 4. Het gereedmaken van een dergelijk gebouw voor destructie vraagt uiteraard enige tijd, er moesten immers 82 kolommen op 8 verdiepingen worden bedraad zodat die allemaal tegelijk onklaar gemaakt konden worden (lees: met behulp van explosies konden worden verwijderd). Het lijkt dat dit toch minimaal drie weken in beslag in beslag genomen moet hebben.
  Belangrijker dan de exacte duur van de gereedmaking van het gebouw voor destructie is, dat er bij een aantal personen, in ieder geval de opdrachtgever, de samenzweerders van het plan en de uitvoerder bekend was wat er te gebeuren stond. De laatse moest een prima en puntgaaf gebouw dat drie jaar geleden nog voor miljoenen gerenoveerd en versterkt was (en waarvan de 23e verdieping tot de zgn. ‘Bunker van Giuliani’, tot crisiscentrum was omgebouwd) gereed maken voor totale destructie, terwijl het hele gebouw niet ouder dan ca 17 jaar was. Zoiets blijft misschien dan wel geheim, maar heeft niet iedereen een of twee ‘best friends’ die best een geheim kunnen bewaren? En moet het verder uitgesloten worden geacht dat enkele van de belangrijkste huurders zoals de CIA en het Ministerie van Defensie niet van te voren op de hoogte waren of werden gesteld? [De bunker had overigens als taak als crisiscentrum te functioneren bij mogelijke calamiteiten en grote aanslagen in New York].
 5. Het gebouw werd niet alleen bedraad, maar ook tot ontsteking gebracht door de Amerikanen zelf. Die ontsteking was gepland op 9/11 en niet op een willekeurige zondagmiddag ergens in de toekomst.
 6. Het moet duidelijk zijn dat het de taak van alle officiële personen (ambtsdragers) was de officiële verhaallijn te volgen en te verdedigen tegen de alternatieve conspiratie theoriën. Dat wordt goed zichtbaar bij Peter Hayden, tweede man bij de New Yorkse brandweer. Hij vertelt hoe een special operations officer (mogelijk Richard Rotanz, de tweede man van het Office of Special Management) het gebouw inspecteerde. Men moet haast wel aannemen dat deze man op de hoogte is geweest. Men was, aldus de tweede man bezorgd ‘about the possibillity of a collaps’. Deze particular officer zou meetinstrumenten hebben gehad om te zien of er beweging in het gebouw was. Daarover zijn van hem overigens geen mededelingen aan zijn meerderen bekend. Maar wel deelde hij zijn meerdere hierna tamelijk exact mee: ‘you have for about five hours.’ Nou, dat is knap, iets voorspellen wat nog nooit ergens ter wereld heeft plaats gevonden? Maar ook de opmerking van de deputy die wilde laten onderzoeken of er misschien een collaps aanstaande was sloeg natuurlijk nergens op. Allemaal tekens die bij enkele personen op voorkennis wijzen.
 7. Een onderdeel dat bijna aan de aandacht zou kunnen ontsnappen is de rol van de brandweer. Die is behoorlijk vreemd. Wat zij doen, het blussen van de branden, gaat in feite tegen de ’s ochtends al in werking gezette destructie in (eerste explosies).
  De branden mochten namelijk helemaal niet uitgaan! Mocht dit n.l. wel het geval zijn, dan zou het volkomen ongeloofwaardig zijn dat dit gebouw dan alsnog instort (door een brand die praktisch al uit was?). De brandweermannen moesten daarom ook met hun werk gestopt worden. Dat gebeurde op bevel van de plaatsvervangende commandant van de brandweer Daniel Nigro. Het argument was dat de conditie van het gebouw ‘was rapidly deteriorating.’
  Daarna werden de brandweer-mannen inderdaad om ca 15.00 afgecommandeerd om, opnieuw volgens Nigro, “to step back and wait”.
  We moeten concluderen dat het blussen van de brand louter theater was. Het moest de schijn wekken dat het vuur gedoofd werd, maar in feite mocht het helemaal niet gedoofd worden.3
  Tegen deze achtergrond is het interessant nog eens te kijken naar de documentaire die de BBC in de serie Conspiracy Files maakte over Building 7. Op zichzelf geen slechte poging. Ook aan de truthers wordt in het begin ruim aandacht geschonken, maar de ‘experts’ die voor de onaantastbaarheid van de officiële story worden ingezet geven uiteindelijk de doorslag.
 8. Door de vele onjuistheden en omissies die prof Hulsey in zijn onderzoek over gebouw 7 aan het licht heeft gebracht moeten we constateren niet met een wetenschappelijk, maar met een (onbruikbaar) politiek document te maken te hebben.

D. Zes redenen waarom tegelijk met gebouw 7 het hele 9/11 complot in elkaar stort.

De 9/11 waarheid-beweging dient zich goed te realiseren dat de belangrijkste consequentie van het onderzoek van Hulsey is dat het begrip ‘conspiracy theory’ heeft afgedaan. De rollen zijn na Hulsey eindelijk omgedraaid. Als er al van een samenzwering sprake is kan dat alleen maar slaan op de mensen die gebouw 7 hebben opgeblazen of anderszins vernield hebben, en zo de politieke agenda van de Amerikaanse regering hebben willen dienen.
Daarom is het essentieel dat men zich in de 9/11waarheidsbeweging gedachten vormt hoe de kennis over de destructie van gebouw 7 tegelijk aan kan tonen dat de hele Operatie 9/11 een inside job is. Aangetoond dient te worden hoe WTC 7 met de hele plot van 9/11 verweven is. In dat geval zal het verhaal van gebouw 7 het hele 9/11 complot onderuit halen. Deze onderstaande punten zijn daartoe niet meer dan een eerste aanzet. De bewijzen zijn vooralsnog voornamelijk nog indirect.

 1.  Dat gebouw 7 op 11 september precies op dezelfde dag werd neergehaald als waarop de drie vliegtuigaanslagen op drie gebouwen in new York en Washington plaats vonden is op zichzelf al een teken dat het daarmee verbonden is. Er werd een onbegrijpelijke vernietiging gepland want het gebouw was buitengewoon goed gebouwd, het was N.B. net gerenoveerd en zou nog minimaal 50 jaar mee kunnen. Architect Prof. dr. Abolhassan Astaneh-Asl noemde het zelfs  ‘the best-designed building I have ever seen’).
  We beschrijven het verhaal als volgt: de aannemer moet ongeveer de volgende opdracht gekregen hebben: zorg dat de voorbereidingen voor destructie van WTC 7 vóór 1 september klaar zijn. Zorg er voor dat het gebouw in zijn geheel instort en zorg er bovendien voor dat de omringende gebouwen zo min mogelijk schade wordt toegebracht.
  Voor de beide torens weten we dat de vliegtuigen als camouflage moesten dienen voor de instorting. Het helse vuur zou de torens neer brengen. Maar hels was het niet, veel kerosine verbrandde al in de open lucht en lang brandden de torens ook niet; de zwarte rook gaf aan dat er gebrek aan zuurstof was. En bovendien waren de torens gebouwd om de inslag van een vliegtuig aan te kunnen. Desalniettemin waren deze feiten van geen betekenis. Het gewone publiek begreep wat ze verordineerd waren te begrijpen.

Maar bij gebouw 7 lag de zaak anders daar was helemaal geen sprake van een vliegtuig dat zijn diensten aan kon bieden. Waarom niet? Omdat er voor 7 een ander camouflage plan was bedacht. Namelijk het plan om het gebouw te laten instorten vlak na de instorting van WTC 1, en onzichtbaar in de gigantische stof en de rookwolk van die eerdere instorting. Gebouw 7 was vanwege dit plan totaal afhankelijk van gebouw 1. Dat laat zien dat de hele Operatie 9/11 met elkaar samenhing en als een geheel gepland was.

 1. Ook het volgende betreft Larry Silverstein. Tijdens een toespraak, ik meen in Jerusalem, sprak hij terugkijkend over gebouw 7. Hierbij vermeldde hij dat hij al in april 2000 de eerste bijeenkomst had gehad waarin de ontwerptekeningen voor een nieuw gebouw 7 met de architect werden besproken. Dat was een jaar en vijf maanden voordat de aanslagen op 9/11 en de vernietiging van gebouw 7 plaats zouden vinden. Op dat moment bevonden de eerste terroristen die aan de operatie deel zouden nemen zich al in Amerika! Men moet dus aannemen dat hij er op dat moment reeds vanuit ging dat zijn gebouw in de toekomst vernietigd zou worden of op zijn minst belangrijke schade zou ondervinden en dat deze ontmoeting in het teken van een toekomstige herbouw plaats vond.

Maar dat is niet genoeg. Je kunt onmogelijk aan het ontwerp van een nieuw gebouw beginnen als je niet zeker weet dat het oude gebouw zal verdwijnen. Verder kun je alleen maar zeker weten dát iets verdwijnt, als je ook weet hoe. Kortom, hij moet al geruime tijd tevoren geweten hebben wat er te gebeuren stond. Zowel het wat als het hoe.
Verder dient het duidelijk te zijn dat de torens de primaire zorg van Operatie 9/11 zijn geweest. Hun vernietiging vormde immers de basis van het hele plan. Het ging in eerste instantie helemaal niet om gebouw 7! Dat betekent dat gebouw 7 er alleen later bij is gekomen, het kan onmogelijk de primaire reden achter het plan zijn geweest.
Dit wil zeggen dat het voor Silverstein tijdens dat gesprek al geweten moet hebben dat alle drie de gebouwen of tegelijk vernield zouden worden, of eerst de torens en gebouw 7 als laatste.
Over de geheimzinnige reden waarom 7 ook vernield moest worden, zie [5].

 1. Omdat door het bovenstaande (zie deel A) de geloofwaardigheid van het NIST ernstig is aangetast, of beter gezegd: het NIST zijn geloofwaardigheid verloren heeft en omdat zij ook de schrijvers van het rapport over de instorting van de gebouwen WTC 1 en 2 zijn (2005), en omdat in dit eerdere rapport eveneens de hypothese van explosies (bewust) buiten beeld werd gehouden, moet de geldigheid van dit andere rapport zodanig worden betwijfeld dat een nieuw onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de instorting van de beide torens absoluut noodzakelijk is.
  Het eerste rapport van het NIST is al veel langer aan uitgebreide kritiek onderworpen. Behalve door de persoon van Silverstein, vormen de drie gebouwen ook door het malafide werk van NIST een geheel.
 2. Maar belangrijk is in deze context dat alleen al door de persoon van Silverstein zelf de destructie van de drie gebouwen een geheel vormde. Zij waren alle drie zijn eigendom en bij de gesprekken over het ‘lot’, d.w.z. de destructie van deze drie gebouwen moet er met hem overleg zijn geweest. Door zijn persoon zijn de drie gebouwen al van te voren ‘aan elkaar gekoppeld’. Daarmee is niet gezegd dat hij de aanstichter zou zijn. Hij moet wel direct met het oorspronkelijke complot verbonden zijn.

Aanvankelijk leek het speculatief om te vermoeden dat Silverstein de twee torens kocht omdat hij wist dat ze vernietigd zouden worden. Maar dat was te kort door de bocht. Hij kocht ze wel voor een waanzinnig lage prijs omdat niemand ze wilde. Maar nu we weten dat de aankoop van de twee torens door Silverstein (op 24 juli) ongeveer tegelijker tijd plaats gevonden moet hebben met de gereedmaking van gebouw 7 voor explosieve destructie, ziet het hele verhaal er wel anders uit. In [2] zagen we al dat Silverstein in april 2000 in gedachten al met een nieuw gebouw 7 bezig was. Tijdens de aankoop moet hij waarschijnlijk al een gedetaiileerde voorkennis van de komende Operatie 9/11 gehad hebben. Dit is nu geen speculatie meer.
De aankoop van de torens, waar bij de verzekering tevens een clausule werd opgenomen die expliciet van een mogelijke terroristische aanval uitging en als derde ook het recht op herbouw van de torens verzekerde, wijst allemaal in dezelfde richting. Hij was op de hoogte. De drie gebouwen waren één; er was maar één plot.

 1. Ook het feit dat gebouw 7 om 17.21, zo laat in de middag bij uitgaande branden alsnog d.m.v. destructie werd vernield wil zeggen dat het gebouw een essentieel onderdeel uitmaakte van de hele 9/11 plot. Wat er zich in dat gebouw had afgespeeld mocht niet bekend worden, of is er een andere reden? Over de exacte functie die het in de plot gehad moet hebben tasten we in het duister, daar zal hier ook niet over worden gespeculeerd. Maar hij moet wel van doorslaggevend belang zijn geweest en bovendien voor de complotters buitengewoon compromitterend. (In de BBC documentaire wordt gezegd dat sommigen menen dat het crisiscentrum van burgemeester Giuliani in 7 als “the hub (= centrale, de spil) for the 9/11 plan” moet hebben gefungeerd). Waar het hier om gaat is niet de functie die het gebouw had, maar het feit dat het zonder de vernietiging van de torens zelf nooit vernietigd zou zijn.
 2. De voorkennis. Het is nu ook duidelijk dat de planners zich zo zeker van hun zaak waanden dat ze de media ook twee keer vroegtijdig van hun vorderingen op de hoogte brachten. a) Bij het bericht dat om ca 11 uur door de radio werd meegedeeld over de instorting van ‘een derde gebouw’ en b) over de uiteindelijke instorting van gebouw 7 om 17.23 uur.
  Over deze laatste te verwachten instorting werd al uitgebreid door brandweer en politie gesproken; openlijk en nog ver voor het gebeurd was. Toen het bijna zo ver was werd op een radiostation en meerdere tv-zenders de instorting van gebouw 7 reeds als een feit gebracht, terwijl dat nog niet het geval was. De uitzending van de BBC waarin dat gebeurde is het beroemdst geworden, omdat die bijna een half uur van te voren over de instorting berichtte, terwijl het gebouw achter de verslaggeefster nog fier overeind stond. De BBC deed dit aanvankelijk als een minor foutje af. Later bood het zijn excuses voor die ‘fout’ aan. Toen werd alle voorinformatie flink weggewuifd en een belachelijke gedachte genoemd. Men schoof voor het gemak de schuld door naar persbureau Reuter als de oorzaak. Maar dit slimmigheidje is nu niet meer mogelijk. Net als bij de oorlog tegen Irak speelden de mainstream media dezelfde regeringsgetrouwe, propagandistische rol.
  Deze beide gevallen tonen aan dat er door de planners met een soort wit- (beter zwart)boek is gewerkt (prof. McQueen spreekt zelfs over een timeline) met behulp waarvan enkele belangrijke nieuwskanalen direct van informatie werden voorzien. Dat is dus twee keer totaal misgegaan. Men nam niet eens de moeite om te controleren of de dingen in werkelijkheid wel zo hadden plaats gevonden als ze gepland waren. Vanuit hun ‘voorkennis’ werden de media direct geïnformeerd. En niet een, dat zou inderdaad theoretisch nog een foutje geweest kunnen zijn, maar meerdere, in ieder geval BBC, MSNBC en Fox! En in zo’n geval spreek je niet meer over een foutje.
  Van voorkennis moet overigens ook sprake zijn geweest bij de twee torens. Burgemeester Giuliani werd op straat geïnterviewd waarbij hij losliet gehoord te hebben dat de torens neer zouden komen: “… when we were told that the World Trade Centre was going to collaps”. Deze informatie werd noch aan de mensen doorgegeven die zich toen nog in de gebouwen bevonden, noch aan de brandweerlieden!
  Zou er daarom niet ook gewoon van voorkennis sprake kunnen zijn dat er op 12 september een oefening in chemische oorlogvoering was gepland? Want daarvoor was immers een enorm noodgebouw opgericht op pier 92 dat op de dag ervoor prima door de Office for Emergency Manadgement (het crisiscentrum van burgemeester Giuliani) als vervangende ruimte gebruikt kon worden! “The equipment was already there”. Zij togen daar blijmoedig naar toe toen zij gedwongen waren hun eigen ‘Bunker’ in WTC 7 in de haast te verlaten nadat WTC 1 door het vliegtuig geraakt was. (zie ook de afbeelding in E 6)

E. Enkele van de vele coïncidenties die na wat we nu weten onmogelijk nog langer coïncidenties kunnen zijn

Veel mensen hebben zich lang bezig gehouden met alle mogelijke toevalligheden, onwaarschijnlijkheden en coïncidenties die tijden de aanslagen op 9/11 hebben plaats gevonden. Het is opmerkelijk hoeveel van die onwaarschijnlijkheden de mens kan verstou-wen zonder dat er op een gegeven moment een bel begint te rinkelen of een rood lampje begint te flikkeren. Merkwaardig is ook in deze context dat al die toevalligheden waarvan er hieronder een aantal worden opgesomd niet tot de gedachte hebben geleid dat een dergelijke operatie veel te complex is voor 19 terroristen. Aan de ene kant vol met onwaarschijnlijkheden, maar verder wordt er geen moment getwijfeld aan de super intelligentie van de ‘terroristen’? Twee senatoren hebben dat uitdrukkelijk wel gedaan, John McCain en Bob Gates: de terroristen moeten hulp gehad hebben want de operatie was in hun ogen logistiek veel te complex. Maar verder kwamen zij niet.

Hier wordt het verhaal van een enkele coïncidentie verteld met daarna indien nodig, een visie die aan de afzondelijke, ‘onmogelijke’ feiten wel zin geeft, d.w.z. die ze in een logisch verband plaatst. Dat is de versie hoe het verhaal er vanuit het perspectief van de werkelijke daders uitgezien moet/zou kunnen hebben. Een complot is immers een zinvol geheel van een op elkaar afgestemde reeks handelingen met een duidelijk doel en niet een gebeurtenis die het gevolg is van een eindeloze reeks van toevalligheden.

 1. De belangrijkste coïncidentie die nu ontmanteld wordt is het onwaarschijnlijke toeval dat uitgerekend de twee gebouwen die volgens het oordeel van de rechter niet door een gecontroleerde sloop vernietigd mochten worden door twee vliegtuigen alsnog gesloopt worden. De rechter had geoordeeld dat de gebouwen steen voor steen afgebroken moesten worden. Een vreselijk kostbare en langdurige zaak. De ‘methode van de vliegtuigen’ ging aanzienlijk sneller en was bovendien gratis. Het ligt voor de hand dat de idee om beide feiten met elkaar te verbinden in iemands hoofd post gevat moet hebben (zie bijdrage 10).
 2. Een andere coïncidentie speelde zich rond Larry Silverstein af. Hij was als eigenaar van gebouw 7 op de hoogte dat zijn gebouw op 11 september 2001 op een gecontroleerde manier neergehaald zou worden. Hij wist ook dat dit de dag van de vernietiging van de twee torens zou zijn (ook beide zijn eigendom). Uitgerekend op die dag was het lot hem zeer welgezind. Zijn echtgenote, had van niets wetend juist voor die dag een afspraak bij de huidarts voor haar man gemaakt. Die afspraak (in de ochtend) verhinderde Silverstein zijn ontbijt te gebruiken op de plaats waar hij dat iedere dag pleegde te doen, namelijk in het Windows on the World-restaurant op de hoogste verdieping van een van de twee torens.    Maar dit gold niet alleen voor hem, ook zijn dochter die dezelfde gewoonte had, had die ochtend toevallig ook bezigheden die haar ervan weerhielden in het bewuste restaurant te ontbijten. Je kunt dit natuurlijk als een wonderbaarlijke redding zien, maar ook als iemand die als direct betrokkene gewoon op de hoogte was van wat er die dag te gebeuren stond.
 3. De geloofwaardigheid van het NIST.  Omdat door het bovenstaande de geloofwaardigheid van het NIST ernstig is aangetast komt ook hun onderzoek naar de instorting van de TwinTowers (2005) in een geheel ander licht te staan. Niet alleen vanuit de groep architecten en ingenieurs van 911 truth kwam hierop scherpe kritiek. Die kritiek kon men destijds nog naast zich neerleggen. Maar door het resultaat van de studie van prof. Hulsey die de free fall van WTC 7 bevestigde (d.w.z. een instorting uitsluitend onder invloed van de zwaartekracht waarbij de office fires een verwaarloosbare rol speelden) en vooral door het feit dat er fraude gepleegd moest worden om tot het gewenste resultaat te komen (n.l. uitsluitend branden als de natuurlijke oorzaak van de instorting), is het onmogelijk geworden de TwinTowers niet ook aan een hernieuwd onderzoek te onderwerpen.
  Dat is ook vooral daarom nodig, omdat ook in dat onderzoek de hypothese van explosies (bewust) buiten beeld werd gehouden. Maar vooral ook omdat er in dat laatste geval meer dan 150 getuigen-verslagen zijn van direct betrokken brandweermannen die over explosies en bommen spreken). Nu bestaat er inderdaad geen enkele reden meer om niet ernstig te twijfelen aan de integriteit waarmee ook dat rapport gemaakt is. Een nieuw, een  onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar de instorting van de beide torens is absoluut noodzakelijk. Waarom zou je fraude plegen in een tweede rapport en in het eerste niet? Dat is zeer onwaarschijnlijk. Het omgekeerde zou daarentegen nog wel denkbaar zijn.
  Daarbij kan de kritiek van eerdere onderzoekers op het eerste NIST-rapport die aantoonden dat de zgn. ‘natuurlijke’ instorting van de TwinTowers (uitsluitend door brand) om natuurkundige en bouwtechnische  reden onmogelijk heeft kunnen plaats vinden, na het rapport van Hulsey onmogelijk meer genegeerd worden.
 4. De militaire oefeningen (drills)
  Een kort gedeelte uit het interview van Alex Jones met Stanly Hilton over de drills die op de dag van 9/11 plaats vonden. Hilton was een succesvol advocaat en stafchef van de republikein Bob Dole, een insider dus.
  A.J. “Men zei dat er die ochtend oefeningen waren geweest. Dat was inderdaad het geval. Dat was het rookgordijn voor het op de grond houden van de vliegtuigen. En om zich uit die knoop te komen kwam de CIA vertellen dat we die ochtend inderdaad een oefening uitvoerden. Nu is duidelijk geworden dat er waarschijnlijk vijf, mogelijk zes zijn bevestigd. Vijf ervan – een oefening waarbij precies hetzelfde gebeurde als wat er in werkelijkheid gebeurde en op hetzelfde moment in de ochtend. Dat is de reden waarom de North American Aerospace Defence Command [NORAD] niets ondernam, omdat er 24 verschillende radar-doelen [blips] op het scherm stonden. Jij hebt dat naar voren gebracht. Jij hebt dit als eerste ingebracht. […] Hoe ben je dat te weten gekomen?
  S.H. Ik heb mensen van NORAD en van de Luchtmacht geïnterviewed. Lang geleden heb ik heel wat bezoeken aan NORAD gebracht in de tijd dat ik voor Dole werkte. Ik ben aardig vertrouwd met de operaties in Cheynne Mountain [een basis] in Colorado Springs, waar NORAD zich bevindt. Dat waren onofficiële mededelingen van mensen die voor NORAD en voor de luchtmacht werkten. Maar waar het eigenlijk om gaat dat het niet om vijf oefeningen gaat, maar minstens 35 gedurende minstens twee maanden voor 11 september. Alles was gepland, de preciese locatie.”
 5. We weten via de berichtgeving van een radioverslaggever om ca 11.00 uur, dat er een kwartier eerder, om ca 10.45, een gebouw van ongeveer 50 verdiepingen, was ingestort. Dat zou dan betekenen dat dit gebouw (zeer waarschijnlijk WTC 7) ca 15 minuten na de instorting van WTC 1 opgeblazen zou zijn. Die vernietiging zou dan plaats gevonden hebben te midden van de rook, de as en het verpulverde puin dat de inhoud van de monsterlijke wolk vormde. In dat geval zou men de gecontroleerde sloop, die men na het optrekken van de wolk pas had kunnen constateren, geheel hebben kunnen toeschrijven aan rondvliegende stukken puin van WTC 1. Dat zou door iedereen ongetwijfeld zeer ‘aannemelijk toeval’ zijn gevonden.
  Maar hier gaat het natuurlijk niet om het al of niet aannemelijk zijn, maar om het feit van de instorting zelf. Dit kan alleen zo gegaan zijn als men geweten had van de aanstaande destructie van WTC 1. Het instorten van de Noordtoren was een voorwaarde voor het neerhalen van WTC 7. Ze waren aan elkaar gekoppeld. Men moet dus bij de planning van het geheel rekening hebben gehouden met de destructie van WTC 1 en dat WTC 7 spoedig daarop ook neergehaald zou moeten worden. Daardoor zou ook de hulp van een vliegtuig onnodig zijn. (Daarbij is het nog helemaal de vraag of een vliegtuig een dergelijk laag doel had kunnen raken. Bovendien zou dan voor iedereen duidelijk geweest zijn of het misschien een militair vliegtuig betrof.)
  [Natuurlijk was het niet de bedoeling dat 7 om ca half zes in de avond tot instorting gebracht zou worden. Dat was niet gepland. Dat zou ook voor iedereen onbegrijpelijk geweest zijn. Hoe kan zo’n geweldig gebouw zo plotseling in elkaar storten? Was er al een plan voor het geval de geplande implosie van 10.45 uur niet zou lukken? De later aangestoken branden in de … verdiepingen fungeerden alleen maar als een camouflage. Ze moesten de reeds voorbereide implosie maskeren. Dat zelfde was overigens het geval bij de torens. Daar hadden de vliegtuigen dezelfde functie, ze dienden alleen als camouflage, om de ernstige branden als oorzaak van de instorting aan te kunnen wijzen].
 6. Tripod II. Tripod was een trainingsoefening die gepland was voor 12 september 2001, de dag na de aanvallen. De oefening betrof de vraag hoe goed het Office of Emergency Management (het OEM van burgemeester Giuliani die zijn centrale in gebouw 7 had) op zou treden bij een biologische terroristische aanval. De zaak was groots aangepakt. Er was daar een centrum voor gesimuleerde slachtoffers gebouwd. Een commandopost voor die oefening was ca 4,5 mijl van het WTC-centrum op pier 92 aan de rivier de Hudson opgebouwd. Hij was gebruiksklaar met alle computers incluis (zie foto). Op 9/11 vanaf 7.00 uur in de ochtend waren er al 2 tot 3 honderd kadetten van de New Yorkse politie en brandweer aanwezig. Men zou er de geeigende procedures leren voor het geval New York door een of andere catastrophe getroffen zou worden: “in case some kind of disaster hit New York.”
  Deze oefening had dus niet beter gepland kunnen worden, want op de dag van de aanslagen vertok de hele bemanning van het OEM (het crisiscommando) direct na de eerste impact, die in WTC 1 naar hun reeds gereedstaande nieuwe (nood)onderkomen.
 7. Toevallig was die ochtend in gebouw 7 de sprinklerinstallatie zgn. voor een reguliere controle afgesloten. Later zou dat een van de redenen zijn die werden aangevoerd om te verklaren waarom het blussen van de bescheiden branden zo moeilijk was geweest.
 8. De machinaties die de dag ervoor op de beurs hadden plaats gevonden waar putopties werden gekocht uitgerekend van de beide vliegtuigmaatschappijen die de volgende dag bij de aanslagen betrokken zouden zijn. Men rekende dus op een waardeval van de aandelen. Dat wijst nu onherroepelijk op voorkennis wat gezien het huidige beeld van de geschiedenis van gebouw 7 een vanzelfsprekende veronderstelling is. Documenten die hiermee te maken hadden zijn vernietigd. Hoeveel mensen hiervan hebben geprofiteerd is mij niet bekend.
 9. Een ogenschijnlijk niet al te belangrijk element is dat op die dag de dienstdoende verantwoordelijke functionaris op enkele plaatsen toevallig afwezig was. Er was dan een plaatsvervanger die van niets of zeer weinig wist en die totaal overweldigd was door de bovendien totaal onverwachte chaotische situatie die was ontstaan.
 10. Het vliegtuig (vlucht 77) dat de Westzijde van het Pentagon geraakt zou hebben, moest een buitengewoon gecompliceerde zwenking maken om het gebouw juist op die plek te raken die kort geleden verbouwd was. De verbouwing was zelfs nog niet geheel afgerond. De vraag ontstond uiteraard of de geplande vernieling van een deel van het gebouw (zie bijdrage 13 voor de reden waarom het Pentagon aangevallen moest worden) niet ook nog voor iets anders (iets ‘positiefs’) gebruikt kon worden. Ja dat kon. Dat gedeelte was nog praktisch niet in gebruik genomen, en men zou er administratief personeel aan het werk zetten die zich bezig moesten houden met de vraag waar de 2.3 biljoen dollar gebleven waren die in het budget van het Ministerie van Defensie niet verantwoord konden worden. Donald Rumsfeld had dit juist de vorige avond in het journaalnieuws bekend gemaakt. Deze mensen waren nu juist gestationeerd op de plek waar de inslag de volgende dag plaats zou vinden.
  Een ander positief van het feit dat de verbouwing nog niet geheel was afgerond was, dat er  ter plekke nog niet van een volledige personeelsbezetting sprake was en er dientengevolge buiten de onderzoekers naar het financiële schandaal weinig slachtoffers vielen (en bovendien voornamelijk werklieden…).
  Dus coïncidentie was uiteraard dat de inslag op precies dezelfde plek plaats vond waar het onderzoek naar het financiële schandaal werd uitgevoerd. Weinig slechtoffers onder de personeelsleden, behalve de onderzoekers. ‘Bijkomend’ gevolg was uiteraard dat het onderzoek zelf door de inslag verder onmogelijk werd gemaakt en gestopt moest worden.
 11.  In al de vier vliegtuigen zaten belangrijk minder passagiers dan op deze lijnvluchten gebruikelijk was. Er waren zowel passagiers die hun ticket hadden gecancelled als mensen die niet waren komen opdagen.

Laten we vooral niet vergeten dat er in de 16 jaar na 9/11 geen enkel nieuw ‘bewijs’ gevonden is over de betrokkenheid van Arabische terroristen. Een betrokkenheid die ook nog eens op onbewezen verhalen zijn gebaseerd. Die zijn en blijven het enige materiaal. Daartegenover staat dat er door onderzoek steeds meer bewijs wordt gevonden voor de betrokkenheid van Amerika zelf.

Magchiel C. Matthijsen, 10 oktober 2017

 1. Forensisch wil zeggen dat de betreffende person gerechtigd is bij rechtszaken als onafhankelijk expert op te treden.
 2. De maatschappij waar hij voor werkzaam was, is niet meer achterhaalbaar. Ik vermoed dat de site die  ik eerder heb geraadpleegd, inmiddels van het internet gehaald is.
 3. Daarbij is het niet onbelangrijk te lezen in het eerste rapport van het Federal Emergency Management Agency (FEMA, 2002), door GW Bush na 2001 opgericht waarin gesteld werd dat “there were no manual firefighting efforts that whole day.” Ik laat dat voor wat het is, maar raadselachtig is het wel, hoewel het direct overeenkomt met mijn vermoedens (gedeeltelijk door te weinig watertoevoer).

1 gedachte over “13. De enige echte schurkenstaat”

 1. Bij dit al heb ik eigenlijk maar een vraag:
  Ervan uitgaande dat ELKE regering over voldoende expertise heeft beschikt, zo, dat kort na 9/11 geweten had kunnen zijn wat voor een gewetenloze false flag operatie het neerhalen van de Twin Towers (en WTC7) was geweest, waarom heeft ELKE regering dit zo verraderlijk voor de eigen bevolking verzwegen?
  Het logische antwoord op de vraag mag tevens impliceren wat voor een misdadigers in onze regering gezeten heeft, met name Balkenende, de Hoop Scheffer en Kamp.

Reacties zijn gesloten.