12. De inspiratie die tot 9/11 leidde en wat Nederland op politiek gebied te doen staat

download als PDF

door Magchiel Matthijsen
In deze bijdrage wordt uitgegaan van het (nieuwe) feit dat gebouw 7 van het WTC-complex niet door brand is verwoest, maar door menselijk handelen. Dit heeft het hele 9/11-verhaal op zijn kop gezet. In een volgende bijdrage (nr. 11) zal daar uitgebreider bij stil worden gestaan.

De wetenschap dat men ca drie maanden vóór 9/11 moet zijn begonnen met het gereed maken van gebouw WTC 7 voor implosie op de dag van 9/11 zelf, heeft de hele story van 9/11 op zijn kop gezet en tot een leugen gemaakt. Operatie 9/11 is een gigantisch complot.

De nieuwe situatie

Sinds 7 september j.l. weten we uit de resultaten van het onderzoek van prof. Leroy Hulsey dat gebouw WTC 7 door de Amerikanen zelf moet zijn opgeblazen. Na ruim twee jaar onderzoek kwam hij met zijn team tot de conclusie dat het gebouw op een niet natuurlijke wijze (brand) dus door menselijk handelen moet zijn vernietigd. De simulatie die zij van de implosie demonstreerden paste precies op de bekende videobeelden ervan. Dat was bij het (officiële) rapport van het National Institute of Standards and Technology (NIST) wel anders. Daarom moet het NIST om tot haar resultaat te komen (office fires!) gefraudeerd te hebben.1 Hulsey beschuldigd ze daar nog niet van, dat ligt niet in zijn lijn, maar de directe en indirecte bewijzen tonen het aan.
Ook hún rapport blijkt een typisch voorbeeld van de facts die om de policy heen zijn gewikkeld net als de zes valse redenen die er voor een oorlog tegen Irak door de CIA werden aangevoerd. Dat was destijds in 2003, toen een tapijt van leugens, zes in getal, door Minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, voor het oog van de wereld (de voltallige vergadering van de V.N.) werd uitgespreid. Wat zal deze nieuwe kennis over gebouw WTC 7 voor de toekomst van het onderzoek naar 9/11 betekenen? Waarom moest 7 tegen de grond? Wie heeft dat verordonneerd? Wat was de rol van eigenaar en samenzweerder Larry Silverstein die toch toestemming moet hebben gegeven?
We weten dit allemaal niet, maar wat we wel weten en dat is voorlopig voldoende, is dat hiermee de hoeksteen van de 9/11 fantasy story onderuit is gehaald. Zullen de media er überhaupt over (mogen) berichten en welke conclusies zal men er dan mee verbinden? Kan een regering die alles verborgen heeft willen houden en de wereld met valse rapporten heeft bekogeld (o.a. de 911 Commission Report en nu dus ook het onderzoeksrapport van het NIST over gebouw 7) het echte (onafhankelijke) onderzoek naar het instorten van de beide torens en naar de hele misdaad van 911 nu ineens zelf ter hand nemen? Nee, uiteraard niet. Zal er dan een internationaal onderzoek moeten komen? Of zullen de interne tegenwerkende en saboterende krachten nog steeds te sterk blijken te zijn?

De leugens van 9/11

9/11 was niets anders dan het startschot van een hallucinerende illusie: heerser over de wereld te willen zijn. En omdat dit startschot vol was van narcistische eigenwaan, meende men niet alleen dat de militaire macht van Amerika superieur was en door niemand tegen gehouden kon worden, maar ook dat men wist hoe je leugens kon inzetten en hoe het eigen volk en de wereld gemanipuleerd konden worden. Die kennis was al eerder in de geschiedenis tot grote perfectie gebracht in een land waar een geïncarneerde Satan geregeerd had. Zijn knecht Goebbels wist daar alles van. Maar zulke kennis bleek nog steeds bruikbaar, die verjaart namelijk niet. Had men uit dat land in een niet eens zo ver verleden alleen maar wetenschappelijk uiterst bruikbare oorlogsmisdadigers geïmporteerd? (Ter herinnering: CIA kenner Douglas Valentine zegt over het begin van de oorlogvoering in Vietnam dat “[we were] involved in this repugnant form of warfare, modeled on SS Einsatzgruppen-style special forces and Gestapo-style secret police…”).

Het vertrouwen dat men die kennis zelf ook in praktijk kon brengen is al direct ontstaan na de moorden op John Kennedy, op Robert Kennedy en die op Marten Luther King. Daar werd de waarheid met succes verborgen gehouden. Daarom kon Jim Douglass, de schrijver van een standaard werk over de moord op Kennedy ook zeggen: “Dallas laid the foundation for 9/11”. Daarnaast kennen we de geheime acties van de CIA in Operation Gladio (vanaf eind jaren ’60 tot begin ’80). En ten slotte vonden er In Amerika zelf tussen 1993 en 2000 enkele vervelende dingen plaats: in 1993 was dat de eerste aanslag op het WTC, in 1995 de aanslag in Oklahoma City op het Alfred P. Murrah Federal Building en in 2000 was er het vliegtuigongeluk van de TW800 bij Long Island. Het waren deze ‘ongelukken’ waarvan men de waarheid voor het grote publiek verborgen heeft kunnen houden die de spindokters van de FBI geleerd hebben hoe leugens met succes ingezet kunnen worden. Men kan deze drie misdaden niet anders zien dan als de directe ‘vooroefeningen’ voor 9/11. Toen het gelukt was om de waarheid achter deze situaties keer op keer verborgen te houden, met name die van de TW800, moet het gevoel zijn toegeslagen: nu zijn we klaar voor het grotere werk. (Over deze ‘ongelukken’ in een latere bijdrage meer).

Maakbare geschiedenis

Zijn zulke beslissingen om bommen te gooien en dingen op te blazen misschien minder moeilijk dan het lijkt? Ook bij Hiroshima ging het maar om drie of vier duidelijk omschreven doelen: oorlog direct afgelopen; het nieuwe wapen uitgeprobeerd; we hebben daarmee even onze onaantastbare militaire macht laten zien en de Sovjet Unie gedemonstreerd hoe de zaken erbij staan. Klaar. Het was een eenmalige, op zichzelf staande actie, niet meer. Maar bij 9/11 was het anders. Ook daar ging het om het verleidelijke van enkele simpele (imperialistische) doelen, om het maakbare van de geschiedenis die eraan kwam: greep op het Midden-Oosten, ‘to make it part of the New World Order’ (Aaron Russo), op de olieproducerende landen en het poneren van het terrorisme als de nieuwe voorlopige vijand (want we kunnen niet zonder). Daarmee kunnen we in ieder geval een tijdje vooruit (tot de echte oorlog met China zal komen). Zelfs nu, 14 jaar na de oorlog tegen Irak, met de nieuwe generaals in het Witte Huis op hun posten (de militaire gunta, de cabal, de mob) wordt er geheel in de geest van Bush II op gewezen dat de terroristen nog zeker goed zijn voor nog wel 15 jaar oorlog. Generaal James Mattis en die andere haviken passen helemaal in het beeld dat Glen Greenwald in 2013 schilderde: “If you were a US leader, or an official of the National Security State, or a beneficiary (= profiteur) of the private military and surveillance industries, why would you possibly want the war on terror to end? That would be the worst thing that could happen. It’s that war that generates limitless power, impenetrable secrecy, an unquestioning citizenry, and massive profit.” De generaals staan overigens nog steeds in contact met Paul Wolfowitz, de aartsneocon. Hij instrueert hen per telefoon: Goed zo jongens, doorgaan zo met Afghanistan. Laat Trump de zaak vooral niet versjteren.2

Hoe denken die mensen dan? Theorie en praktijk van de maakbare geschiedenis

Het levende historische proces herbergt altijd de onverwachte bijkomstigheden en toevalligheden; de inwerkingen van talloze onberekenbare factoren van buiten, etc. Die zijn echter in deze ‘gemaakte geschiedenis’ in dit wetenschappelijke experiment vanachter de tekentafel, non existent.3 Als oud-premier Blair dus zegt (en blijft herhalen) dat de Irakezen uiteindelijk beter af zijn, dan wil dat enerzijds zeggen dat het proces ‘precies zo is verlopen als wij het bedoeld hadden’, d.w.z. dat de operatie geslaagd is en anderzijds, dat de vraag naar de rechtvaardiging van de bijkomende materiële en menselijke schade (de collateral damage) in het licht van het uiteindelijke resultaat geen betekenis heeft. Iedereen is aan het eind namelijk better off. Wat er tussen het begin en het eind gebeurt is uiteindelijk niet relevant…

Bij dit utilitaristische denken (zie bijdrage 9) bestaat er namelijk helemaal geen morele rechtvaar-diging. Moraal en recht, miljoenen doden, leed en ellende spelen geen rol. Het gaat alleen om de te verwachten eindafrekening. Want die bepaalt niet alleen de uiteindelijke winst van de operatie, maar hij rechtvaardigt die operatie ook. Aangezien die afrekening altijd positief is (zij zijn beter af en wij uiteraard ook), rechtvaardigt de operatie zichzelf. Schuld en moraliteit bestaan niet.
Maar dit impliceert wel, dat je net zo lang moet doorgaan tot het hele plan is uitgevoerd. Tot alle landen die in het Midden-Oosten op het lijstje van de planners stonden in het financieel-kapitalis-tische systeem zijn ondergebracht. Daar gaat het alleen maar om de nieuwe wingewesten, om imperialisme puur zij het in een nieuw jasje. En daarom zal ook Iran als laatste de regime change moeten ondergaan, want dat land behoort eveneens tot het plan. Blair zegt in feite met andere woorden hetzelfde wat minister van buitenlandse zaken Madaleine Albright onder woorden bracht toen zij de 500.000 omgekomen en als gevolg van de sancties gestorven kinderen in Irak ‘de prijs waard’ vond. ‘Beter af zijn’ en ‘de prijs waard zijn’ zijn uiteindelijk identieke, verziekte begrippen van een utilitaristisch (egoïstisch) westers denken dat ‘The benevolent (= goedaardig) empire’ tot heil van de wereld heeft voortgebracht (zie Robert Kagans gelijknamige artikel van 1998).

De vier kernwoorden die het plan mogelijk maakten

Er zijn een aantal belangrijke woorden die kenmerkend zijn voor het denken van de mensen achter een dergelijke operatie, bijvoorbeeld: uiteindelijk. Het uiteindelijke voordeel, het uiteindelijke goede, het uiteindelijke nut dat uit de operatie voortkomt. Wanneer dat uiteindelijk is, wordt er niet bij gezegd, maar wees gerust eens zal er een uiteindelijk zijn.

Daar is er verder uiteraard een plan dat aan het uiteindelijk vooraf gaat. Dat plan is het resultaat van hooguit vier of vijf personen die de beslissing nemen als hen de bedoeling definitief duidelijk is geworden. Het plan is het grote doel, dat stralend in de verte opdoemt. Het is het verleidelijke idee, dat de hele operatie (letterlijk en figuurlijk) zal rechtvaardigen. Het ‘plan’ en het ‘uiteindelijk’ kaderen het proces in en zorgen ervoor dat de uitdenkers geen seconde hoeven te twijfelen en daarom ook gevrijwaard worden van enig gevoel van schuld. De collateral damage is in het ‘uiteindelijk’ al meteen verdisconteerd. In dit denken vallen middel en doel samen.

Die beslissing valt op puur rationele gronden. De logica lijkt dwingend. Maar dat soort plannen staan altijd los van elke reële context. De werkelijkheid wordt immers bepaald door duizenden bewegingen die er op inwerken en mee verbonden zijn. Maar hier wordt iets kunstmatig geïmplanteerd en men stelt zich niet eens voor dat het nieuwe ‘afgestoten’ zou kunnen worden. Het plan is een kunstmatige ingreep waarbij de context ook als iets op zichzelf staands, als iets geïsoleerds wordt beschouwd. De talloze eventuele bijverschijnselen vallen daarbij noodzakelijkerwijs buiten het gezichtsveld. Daarom is het ook een ‘operatie’; er wordt iets geïmplanteerd dat op geen enkele logische manier uit het historische proces zelf voortkomt. Er wordt a.h.w. iets van buiten met geweld op en in de geschiedenis gedrukt.

Dan wordt de operatie zelf ten slotte aan de techniek overgelaten. Hij zal dan aflopen met alle ter beschikking staande technisch uiterst vernuftige middelen. Alles is daarbij ook een goede aanleiding een en ander in de praktijk te toetsen. De bedenkers hebben daar verder niets meer mee te maken. Zij zijn slechts verantwoordelijk voor het plan. Honderden anderen zullen zich over de concrete uitvoering ervan het hoofd breken.

Een antroposofisch invoegsel over het ‘plan’

Bij deze begrippen: plan, bedoeling en een puur rationeel denken dat losgekoppeld is van een natuurlijke verbinding met het morele, ben ik geneigd aan een begrip uit de antroposofie te denken. Rudolf Steiner spreekt over het uiteenvallen van de drie zielekrachten bij het bewuste of onbewuste  gaan over de drempel (dit laatste is een proces dat collectief plaats vindt). Dat proces is in de 20e eeuw ingezet. Het bewustzijn begint zich bij vele mensen vanaf die tijd te openen voor concrete geestelijke, bovenzinnelijke ervaringen. Maar, wanneer het ik niet in staat is om dit gedeeltelijk natuurlijke proces, deze tendens van het zelfstandig worden van de zielekrachten, op te vangen en zelf een nieuwe onderlinge samenhang te scheppen (ze a.h.w. in bedwang te houden), dan zullen deze afzonderlijke zielekrachten abstraheren en van buitenaf door geestelijke wezens aangestuurd worden. Het is niet zo moeilijk in te zien dat dit koude, abstraherende denken zich goed leent voor van buiten komende negatieve geestelijke inspiraties.

De inspiratie waar ik hier in het concrete geval van 9/11 op doel is namelijk die waarbij twee bestaande losse feitelijke gegevenheden met elkaar in verband gebracht worden, waardoor (in een bepaalde persoon) een vonk overslaat en het plan geboren wordt. Die vonk is hier het beeld voor het inspiratieve moment.
De ene gegevenheid is dat we weten dat er terroristen zijn die het op ‘ons land’ gemunt hebben, misschien zelfs wel op het gebruik van vliegtuigen als levende bommen, misschien zelfs wel op het vernietigen van de TwinTowers. De andere gedachte: we zitten op een vreselijke manier met de TwinTowers in onze maag. Vanwege de asbest moeten ze inderdaad afgebroken worden, steen voor steen. De rechter heeft verboden ze met behulp van explosieven op te blazen. Dit is een enorme tegenvaller, want een onwaarschijnlijk kostbare zaak. Hoe komen we nu in godsnaam van die gebouwen af? En verder: wie zal die gebouwen nu willen kopen, want ze leveren ons toch niks op; alleen maar verlies? En nu gebeurt het. Als door een toverstaf vinden deze twee gegevenheden elkaar en worden ze met elkaar in verbinding gebracht, worden aan elkaar gekoppeld. Dit is m.i. het echte inspiratieve moment. Het is deze inspiratie: ‘als wij ons van de intentie van de terroristen meester maken, dan kunnen de twee torens alsnog opgeblazen worden’, die de basis van 9/11 vormde. En deze inspiratie is er een van het Boze zelf, een influistering van Mefistofeles in hoogst eigen persoon.

Alleen, voor dit laatste besef is er in het bewustzijn van de betrokkenen geen plaats. Dit idee is zo geniaal, zo ‘buitenaards’, dat het zich eenvoudig van het denken meester maakt. Er wordt direct enthousiast gereageerd: ‘Verdomd man, dát is het. Geniaal!’ Geen moment van reflectie; geen ja maar, of wacht eens even… Nee, niets daarvan. ‘Twee vliegen in een klap!’ En een derde: ‘Wel nee, niet twee, wel drie, vier, of vijf!’
Rudolf Steiner, Der Sturz der Geister der Finsternis, 14 voordrachten, sept/okt 1917, GA 177

De oersamenzwering, van idee naar plan

Een duivels idee is geboren en groeit op hetzelfde moment uit tot een verraderlijk en misdadig plan. Men is verrukt, niet beseffend dat dit opdoemende plan het beeld van Amerika in de wereld definitief zal veranderen. Maakbare geschiedenis. Macht maakt blind. Want vanaf dat moment verandert het kleine gezelschap zich ongemerkt in een geheimgenootschap. De kiem van de eerste samenzwering van 9/11 is een feit. Die kiem wordt pas tot een echte samenzwering als men beseft welke mogelijkheden deze ‘vijandige’ destructie van de torens biedt. Het oude idee van de vele oorlogen, de regime changes, ligt nu onder handbereik, zij benevelden het denken al lang; zeven in getal. Orde brengen in de wereld. Orde naar het eigen (onwerkelijke) beeld dat van Amerika van zichzelf heeft.
Die oorlogen voegen zich naadloos in dit idee in en maken het tot een plan, een ontwerp voor actie. Gloort in de verte niet de Global Domination Agenda? Er is geen speld meer tussen te krijgen. Een totaal-plan waarbij aanslag, destructie en de wars of choice op de meest logische manier in elkaar over gaan en met elkaar worden verknoopt. Verontwaardiging en woede over wat de ‘terroristen’ het land zullen hebben aangedaan zal heel Amerika overspoelen; de hele wereld zal een intens medegevoel met dit vreselijke ongeluk tonen. En plotseling is daar ook de ruimte voor de vele andere doelen en motieven die in de ijskast lagen. In vijf minuten is er over het lot van miljoenen mensen beslist. De leugen zal de wereld regeren. (zie bijdrage 8 over de economische en politieke doelen achter 9/11).

Conclusie

Mijn conclusie kan slechts bijzonder ernstig zijn. Amerika heeft de wereld opnieuw bedrogen. De War on Terror is fake, is in elkaar gezet, inderdaad met de hulp van terroristen die als patsy’s mogelijk niet eens wisten waarvoor ze gebruikt werden. Maar ze werden gewoon gebruikt. Aanvankelijk waren dat de Moedjahedien in Afghanistan, later Al-Qaida in Bosnië, in Tsjetsjenië, in Kossovo en nu in Syrië (samen met nog andere radicale terroristische groepen). Amerika gebruikt ze gewoon voor de eigen doeleinden. ‘Je hebt nu eenmaal goede en kwade terroristen; wij gebruiken alleen de goede!’ zo ongeveer. En zouden de Al-Qaida-terroristen van 9/11 dan de grote uitzondering zijn geweest? Deze terroristen zijn niets anders dan Defense Contrators avant la lettre. Blackwaters Erik Prince wacht met zijn Security Compagny nog aan de zijlijn. Al die andere situaties waarbij terroristen ingezet werden waren toch bekend? De terroristen werden toch gewoon door de Amerikanen zelf naar hun nieuwe bestemming gevlogen en van wapens voorzien en betaald?

Wij zijn, om het maar eens plat te zeggen gigantisch ‘in een val gelopen’. Een superbe val. Niet alleen moest iedereen de 9/11-story geloven, de CIA had ook nog de perfect functionerende ‘conspiracy theory’-stok achter de deur. Verder speelde de media het spel mee en werd de universitaire wereld grotendeels geneutraliseerd. Wie durfde nog zijn nek uit te steken? Weinigen hadden het door; een aantal vermoedde het en de overgrote meerderheid wenste in een andersoortige American Dream te blijven geloven: in de basic goedheid van dat land4 en die salesmanagers die er het uithangbord van waren.

Maar niet alleen werd de wereld bedrogen, wij gewone mensen, maar ook heeft het de NAVO in zijn leugens meegesleept. De NAVO werd door de leugens van 9/11 als een directe aanvalsmachine ontmanteld. Zij kon in het Midden-Oosten worden ingezet dankzij de geweldige golf van medeleven en sympathie voor Amerika na de aanslagen van 9/11. The Coalition of the Willing stond te popelen. Maar de organisatie werd in feite op een misdadige manier misbruikt. In het handvest bevindt zich de wederzijdse bijstandclausule (Artikel 5 van het NAVO-verdrag): ‘als een van de NAVO-landen wordt aangevallen door een niet-NAVO-land, zal dat land bij zijn verdediging door alle andere NAVO-leden worden bijgestaan’ (mijn woorden). Die clausule was uiteraard bedoeld om de kleinere landen te verzekeren dat hun veiligheid en verdediging gewaarborgd werd. Het is daarom schokkend en wrang dat de eerste keer dat deze clausule in werking trad het een pure aanvalsoorlog betrof en bovendien een die door het militair sterkste land van het bondgenoodschap in scène werd gezet!

Dat bedrog speelde ook al bij de redenen die Amerika aanvoerde voor de oorlog tegen Irak, en het was recentelijk ook weer zo met de zgn. Witte Helmen in Syrië, met de twee gifgasaanvallen die zogenaamd door Assad waren uitgevoerd (die van 2013 en 2017) en zal nu dadelijk mogelijk ook weer zijn dienst zal bewijzen wanneer Assad verweten zal worden dat hij gifgas heeft achter gehouden na de belofte alles te zullen vernietigen. Ook die leugen zal worden gebruikt om daar een militaire slag mee te slaan. Allemaal redenen (de meeste zonder bewijzen) waarvan de laatste opnieuw als een vals argument zal moeten dienen om de oorlog in Syrië te kunnen continueren en zelfs te intensiveren. En misschien ook wel om de aandacht van de vele interne problemen in Amerika zelf af te leiden. Maar wanneer is genoeg nu eindelijk genoeg? Of moet dit uiteindelijk zelfs tot een atomaire confrontatie leiden? In welk bedrijf van dit toneelstuk bevinden we ons eigenlijk? Zou het nu eindelijk eens definitief duidelijk kunnen worden dat de wereld door de Amerikaanse propaganda-machine keer op keer om de tuin wordt geleid?

De laatste waarschuwing

Wat ik eigenlijk wil zeggen is, dat alleen door de vasthoudenheid van een zeer kleine groep architecten en ingenieurs (die samen ook nog eens 300.000 dollar op moesten brengen voor het onderzoek van prof. Hulsey) de eerste (hoek)steen onder het verhaal van 9/11 uit is gehaald. De verdere ontmanteling van de story van 9/11 zal meer tijd vragen en zal zoals alles behoorlijk gesaboteerd worden, maar uiteindelijk zullen alle stukjes in elkaar passen.

9/11 zal uiteindelijk helemaal als een inside job ontrafeld worden, als een inside job waarin alle onderdelen hun vaste plek hadden. Maar laten we ons er wel van bewust zijn dat dit tegelijk de laatste keer is dat een bedrog van deze omvang aan het licht kan worden gebracht. De laatste keer. We moeten het zien als onze laatste waarschuwing. 16 Jaar na dato is eigenlijk al verschrikkelijk laat. In ieder geval is het wel vroeger dan men had verwacht. Men rekende toch minstens op 40, 50 jaar geheimhouding. Maar in deze 16 jaar is al zo ongehoord veel vernietigd, is er zoveel verderf en totale menselijke minachting over de wereld uitgestort. Wat moet de westerse wereld door een onvoorstelbaar diep dal gaan. Schuld? Schaamte voor al deze wars of choice; dat er zo met ons medeleven is gespeeld, dat al onze sympathieën zo totaal zijn misbruikt?

Waarom de laatste keer? Omdat wij de strijd om de waarheid in dit speciale geval hebben gewonnen, maar die met de techniek hebben verloren. Sinds de openbaarmaking door Wikileaks van het grote Vault7 bestand vol met emails van de CIA, weten we immers iets over de nieuwe techniek om niet alleen valse emails op het web te zetten, maar ook om de emails zo te bewerken dat verzender en geadresseerde verwisseld kunnen worden. Kortom het ultieme bedrog. Inderdaad zal de waarheid hierdoor niet en nooit meer achterhaalbaar zijn. Technisch gezien kunnen we dus mails versturen die van een andere afzender (lijken te) komen. We kunnen een ander dingen in de schoenen schuiven die hij niet meer kan ontkennen. Alle ‘bewijzen’ keren zich immers tegen hem. Daarom: de laatste keer.

Dat wil zeggen dat er nu ook geen middelen meer zijn om een ‘valse vlag’ te ontmaskeren. Er bestaat geen vlag meer. Er bestaat geen ‘afzender’ meer. De techniek is de mens zo ver vooruitgeijld dat wij haar niet alleen niet meer kunnen bijhouden. Wij hebben alle ‘macht’ over haar verloren. Alle volgende oorlogen zullen schijnoorlogen zijn, net zoals deze oorlog tegen het terrorisme dat tot 7 september j.l. ook was. Bij alle volgende conflicten, bij alle als ‘daders’ en ‘schurken’ aangemerkte personen zullen de emoties van de journaalkijkers compleet gemanipuleerd en misbruikt worden en wordt elk nieuwsitem niets anders dan verkapte propaganda.

Wat te doen?

Inmiddels zijn ons de schellen van de ogen gevallen. Het doet pijn te moeten bekennen dat diegenen die de lakens uitdelen iedereen en alles voor hun privédoeleinden inzetten en gebruiken. Het is gewoon niet anders. Wij hebben te lang goedgelovig, en soms tegen beter weten in op het morele kompas van Amerika gevaren. Het ‘our values are your values’ blijkt niets meer dan fijn zand dat ons in de ogen werd gestrooid, een misleidende slogan waar we ons zo gauw mogelijk van moeten bevrijden. Zij hebben namelijk geen andere ‘values’ dan het streven naar bezit en macht, naar absolute macht en die (we hadden het kunnen weten) leidt onafwendbaar tot absolute corruptie. Daarom moet er iets gebeuren.

 1. De terroristische aanslagen die grote Europese steden de laatste jare teisteren kunnen niet anders gezien worden dan als een reactie op de leugens van de War on Terror. Maar die War on Terror was niets anders dan een dekmantel voor de geplande regime changes en de westerse (Amerikaanse) machtsuitbreiding. Deze oorlogen zijn daarom onze terreur en de war on terror is een war of terror gebleken. Daardoor zijn er niet alleen onvoorstelbare misdaden tegen de Arabische landen in het Midden-Oosten begaan, maar is ook het beeld van de Islam zelf totaal gecorrumpeerd. Een golf van negatieve gevoelens t.o.v de moslims in het algemeen was het gevolg. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de regeringen in die landen geen misdaden begingen, maar die zijn onverglijkelijk met de vanzelfsprekendheid waarmee Amerika en het V.K. op eigen voordeel uit waren en naar het middel van de wars of choice grepen, d.w.z. 9/11 als de ideale valse vlag inscè Dat er op de honderdduizenden slachtoffers en de onvoorstelbare destructie van grote Irakese en Syrische steden met aanslagen wordt gereageerd is niet meer dan logisch en begrijpelijk.5 Daar mogen we een volgende keer met onze bloemen en beertjes misschien iets meer bij stilstaan. Onze primaire verontwaardiging zou heel ergens anders op gericht moeten zijn.
 2. Weliswaar wijst alles nu in de richting van een inside job en een valse vlag (straks ongetwijfeld met inbegrip van de TwinTowers en de antraxbrieven)6, maar toch is dat nog niet definitief bewezen. Dit is echter alleen een kwestie van tijd (zie bijdrage 11). Nederland zal daarom zijn betrokkenheid aan de NAVO-acties in het Midden-Oosten moeten heroverwegen. Een uittreden uit de NAVO komt niet direct in frage, maar omdat zelfs de schuld, en de betrokkenheid van de 19 Al-Qaida kapers/terroristen op losse schroeven is komen te staan (op hen werd immers de hele War on Terror geprojecteerd), dient Nederland met onmiddellijke ingang zijn troepen uit deze betrokken landen in het Midden-Oosten terug te trekken; in ieder geval uit Afghanistan en Syrië. Onze legeronderdelen zullen pas opnieuw aan NAVO operaties in het Midden-Oosten kunnen deelnemen wanneer er een difinitief bewijs is geleverd dat uitsluitend Al-Qaida-terroristen de aanslagen van 9/11 hebben uitgevoerd. Zo lang dat niet het geval is worden er door het Westen niet alleen onrechtmatige, maar agressieve aanvalsoorlogen (terroristische oorlogen) gevoerd en daar dient Nederland zich per direct uit terug te trekken.
 3. Verder is het belangrijk de eventuele wapenleverenties aan de betrokken oorlogvoerende landen in het Midden-Oosten, met onmiddelijke ingang te stoppen, inclusief die aan Israël en Saoedi-Arabië. De reden daarvan is, dat het huidige conflict in het Midden-Oosten (de permanent war) zich uit een valse ‘War on Terror’ heeft ontwikkeld tot een echte interne Islamitische godsdienstoorlog. Amerika zit ook hier op een vreselijke manier met zichzelf in de knoop. De belangrijkste reden dat Nederland (en andere NAVO landen) bij deze Amerikaanse oorlogen betrokken zijn geraakt is namelijk dat Amerika destijds in de jaren ’30 vanwege de olie zijn deal met Saoedi-Arabië heeft gesloten. (Olie voor bescherming). Omdat Amerika haar belangen in het Midden-Oosten heeft gekoppeld aan die van Saoedi-Arabië (en Israël) heeft het land met deze deal ongewild partij gekozen voor de soennitische vleugel van de Islam. Een gevolg is bijv. de huidige schandelijke oorlog in Jemen waarover het Westen om onbegrijpelijke redenen zwijgt). Verder, dat Amerika bij al deze oorlogen en de nevenoorlogen fundamentalistische (soennitische) strijders als proxystrijders inzet. Alleen, Nederland is hierbij geen partij en mag dat ook niet willen zijn! Met alle kracht zal Nederland de leugen van 9/11 moeten aangrijpen om buiten dit interne conflict van de Islamitische wereld te blijven. Wij mogen niet gedwongen worden de politiek-economische of militaire bindingen die landen als Amerika en het V.K. met derden zijn aangegaan en die tot een impliciete keuze voor de nationale religieuze overtuigingen van die landen hebben geleid, blindelings te volgen! Nederland heeft daar geen boodschap aan en zou er goed aan doen bijv. de banden met Iran aan te halen. Want zoals de situatie nu is zal zeer waarschijnlijk Iran als voornamelijk sjiitisch land het volgende slachtoffer van de geplande oorlogen in het Midden-Oosten worden (vanwege die andere binding die Amerika is aangegaan, n.l. die met Israël). Beide keuzes van Amerika pro Saoedi-Arabië en pro Israël hebben onvoorstelbare nevenwerkingen, de eerste meer op religieus, de andere op politiek gebied. Wij dienen ons los te maken van deze valse binding tussen economische-politieke belangen en de daaruit voortkomende onterechte religieuze voorkeuren.     Deze verschrikkelijke knoop heeft er inmiddels toe geleid dat het ‘machtigste land’ ter wereld door deze twee landen onder sterke druk wordt gezet en zelfs gechanteerd wordt. Een bijkomende reden is dat zowel Saoedi-Arabië als Israël bij de aanvallen van 9/11 zijn betrokken. Daardoor bezitten beide landen een veel te grote macht over Amerika (Dit heikele thema wordt onderwerp van een afzonderlijke studie, na de reeks bijdragen over 9/11 en Amerika). Men mag hopen dat deze verborgen werkelijkheid t.z.t. ook aan het licht zal worden gebracht. Zij zal de verhoudingen in het Midden-Oosten anders tot in lengte van dagen blijven corrumperen.
 4. Nu de NAVO geen verdedigingsorganisatie blijkt te zijn (eigenlijk wisten we dat al lang), maar is ontmanteld als de organisatie die het in werkelijkheid is, een aanvalspact, een aanvalsmachine in dienst van een oppermachtige machtige supermacht die de lakens geheel alleen uitdeelt, is het ook noodzakelijk de atoomwapens uit Nederland te verwijderen. Ze zijn gewoon te gevaarlijk. De politiek van de NAVO wordt in de praktijk slechts door één land bepaald, door een supermacht. De overige NAVO-staten zijn slechts in naam partners; zij spelen bij de besluitvorming een totaal ondergeschikte rol. (Zie de wijze waarop Amerika de oorlog in de Balkan uitvoerde en nu in de Oekraïne intervenieert).
  Maar we weten nu dat deze supermogendheid niet meer te vertrouwen is. Het land acteert op het wereldtoneel als een verschrikkelijk roofdier. Dit kritieke moment biedt Nederland de mogelijkheid en tegelijk ook de enige kans om ons land eenzijdig te ‘ontwapenen’. Hoewel het niet onze wapens zijn en wij er geen zeggenschap over hebben, hebben we dat wel over hun plaatsing. Weg ermee.
  De bijna totale omsingeling van Rusland door talloze grotendeels Amerikaanse militaire bases, door een land dat een expert is geworden in covert operations, valse vlaggen en preventieve oorlogsvoering  is extreem gevaarlijk. Van de NAVO-oefeningen in de Baltische landen en elders gaat een veel te gevaarlijke dreiging uit. En niet alleen dreiging. Amerika heeft getoond zijn eigen belangen met de meest duistere, abjecte en misdadige middelen na te streven. Het Bondgenoot-schap staat erbij en kijkt ernaar. Het laat zich als de nieuwe schoothondjes met een onbegrijpe-lijke vanzelfsprekendheid in deze zondige poel  meeslepen.
  We weten nu waarop het diepere streven van de politiek van dat land gericht is. Bij Operatie 9/11 hebben alle NAVO-landen het spel per slot van rekening meegespeeld, Engeland in de eerste plaats. Is er enige hoop te verwachten dat dit bij de volgende plot, bij de volgende leugen anders zal zijn? Nee. De atoomwapens vormen een te groot risico. Wij, Europa zal van een eventuele atoomoorlog het eerste slachtoffer zijn. Ze moeten het land uit: Nederland soeverijn!
 5. Als laatste zie ik directe gevolgen voor het onderwijs. Dat hier de noodzaak aanwezig is dat de hele geschiedenis van het Midden-Oosten herschreven zal moeten worden is duidelijk. Dat zal ook in Nederland tot een rivisie van onze schoolboeken en met name van het hele Amerikabeeld moeten leiden. 9/11 zal het ook mogelijk maken dat er openlijker over de talloze andere valse Amerikaanse vlaggen gesproken kan worden.
  Ook is er de noodzaak het thema samenzweringstheorie in een ander licht te plaatsen. Na de zgn. strijd op de scholen rond dat thema dat een zeer negatieve connotatie heeft gekregen, dient dit begrip in een geheel ander licht geplaatst te worden. Hoeveel leerlingen zijn er niet door goedwillende, maar ongeïnformeerde leerkrachten (die niet de moeite hebben wilden nemen zich voldoende op de hoogte te stellen of vanwege het beleid van de school?), op het verkeerde been gezet. Ja, ze bestaan inderdaad, die politieke samenzweringen, en hoe machtiger een land, hoe meer het er gebruik van maakt, en hoe sterker de noodzaak ze te maskeren, d.w.z. ze met leugens te omkleden, in dit geval met honderden leugens. Die noodzaak houdt permanente propaganda in.

Enkele gedachten van Amerikaanse analytici

Nu we dus via Blair c.s. weten dat de Irakezen beter af zijn, komen we tot de vraag waar men misschien niet zo gauw op zou komen: ‘zijn de Amerikanen 16 jaar na 9/11 dat ook?’ Wat is er met die samenleving gebeurd? Is er daar niet iets vreselijks aan de hand? Ligt niet nu voor het eerst open en bloot voor ons dat daar ook iets gekaapt is, geen vliegtuigen, maar het hele regeringssysteem en wel door een gunta, een cabal van generaals, en dat daar nu ook een regime change heeft plaats gevonden? Daar funcioneert een (onbekwame) president alleen maar als een uithangbord die doet wat hem wordt opgedragen. Wordt daar (als gevolg van 9/11) niet ook gewoon een operatie uitgevoerd? Overigens ook bij Bush II en Obama was het zo dat hun prachtige verkiezingsbeloften door de werkelijkheid van de mannen achter de president – die van de Deep State -, in een safe werden opgeborgen. Alleen dat was toen nog niet zo zichtbaar. Nu is het compleet out in the open; we weten nu wie de eigenlijke bestuurders zijn, het militair-industrieel complex (plus wat daar tegenwoordig allemaal nog bij hoort, zoals de prison-industrial complex, the media-industrial complex, de security-industrial complex, etc.). De corporatieve staat aan de macht.

Misschien moeten we voor die diepgaande veranderingen in de Amerikaanse samenleving bij mensen als Chris Hedges, Henri Giroux of John Whitehead zijn, sociaal-psychologen die een exact beeld geven van wat zich in hun land in de jaren na 9/11, na de Patriot Act, werkelijk heeft afgespeeld. Zij zien wat er daar werkelijk aan de hand is. Die veranderingen zijn ingrijpend en liggen allemaal in elkaars verlengde, met een dwingende noodzakelijkheid komen ze op de Amerikaanse samenleving af. Er ontstaat een totalitaire samenleving waar alles gepolitiseerd wordt en alle publieke organen gedwongen worden hun informatie aan de staat door te geven. Een totale informatiestaat en daardoor een controlestaat is bezig te ontstaan. Sommige van die veranderingen hebben de uitdenkers mogelijk al aan het begin van Operatie 9/11 voor ogen gestaan (het opofferen van bepaalde democratische elementen, de vernietiging van het kiessyteem, de afluisterstaat, of de militarisering van de politie, of de security staat bijv.). Maar wat is hier allemaal gewild en wat zijn onontkoombare misschien niet eens gewilde gevolgen van eerder genomen beslissingen? Doorzien we de consequenties van de weg die op 9/11 werd ingeslagen? Doorzien we eigenlijk dat 9/11 aan de basis van alles lag? Nee, want we zijn nog niet zover dat we beseffen: “Yet it’s worth remembering that sooner or later what we do overseas always seems to come home to haunt (= achtervolgen) us” (A. McCoy). Waar zijn de mensen die 9/11 tot in zijn uiterste consequentie durven door te denken om dan tot de conclusie te komen: “… and because it [de story van 9/11] didn’t happen [ten minste niet zoals hij ons verteld werd] is everything that followed bogus [= vals, fictie], and suspect and wrong and fictional and phony!’ (Lionel Nation). Zo is het inderdaad.

Enkele voorbeelden van andere Amerikaanse auteurs op het internet

Het verlies van de democratie

Op dit moment hebben de Amerikanen het omgekeerde van waar ze bij de verkiezing van Trump om vroegen: “The implications are blatant and disconcerting (= verontrustend). American democracy no longer exists, if it ever did. The will of the people has been subverted by the will of the military-industrial complex. Trump is but a pathetic puppet who is taking orders from the generals and his oligarchic friends in Wall Street.”
The so-called “exceptional nation” – the one that never tires of proclaiming its lofty (= hoogstaande) democratic virtues to the rest of the world – has degenerated into a military-corporatist state. Trump’s betrayal is complete and stands out as one of the biggest cons (= verlakkerij) in modern political history.
Finigan Cunningham

Over de bewakingsstaat

The terror attacks of September 2001, however, gave the National Security Agency the leeway (= vrije hand) to launch renewed surveillance on a previously unimaginable scale. Writing for TomDispatch in 2009, I observed that coercive methods first tested in the Middle East were being repatriated and might lay the groundwork for “a domestic surveillance state.”  Sophisticated biometric and cyber techniques forged in the war zones of Afghanistan and Iraq had made a “digital surveillance state a reality” and so were fundamentally changing the character of American democracy.
Alfred McCoy

Over de invloed van de media

In the now 24-hour-a-day, 7 days-a-week media culture which currently controls much of political messaging it’s easier to send repetitive messages that resonate through the media echo chamber to shape public opinion. This echo chamber creates conditions that allow groups to disseminate messages which can, in fact, “tell its readers what to think.” Without a thorough media analysis about whether information and opinions are accurate and trustworthy, public opinion can easily be manipulated by political operatives or other special interests working toward a shared goal of message manipulation. It is true the media tell us what issues to think about and which are relevant for discussion. It is becoming increasingly more accurate that the public is also told what to think about those issues.
Michael J. Muin, afstudeerscriptie

Over de verkiezingen

That you can covertly flip the results (= naar de andere partij overhevelen), remotely change the results of the election. So that you can never trust the results on a machine that can covertly change the results because you can never know whether that machine has been employed [?]. We’re going to have never serious elections in this country. Nobody would know about it – and then pretend that you can trust the results on those machines (…) We vote on machines that have been banned in Europe. Florida and Georgia have machines that are illegal because how easy they can be hacked. It’s a joke, it’s a total joke the way we vote.
Debbie, ‘Sane Progressive’, die zeer actief was in de Bernard Sanders campagne

Over de rechtspraak

This is just part of a larger story [n.l. ons problem] going on in our legal system now. If you go to court today and you represent anybody else than a rich person or a powerful corporation, the chances of you having a fair day in court are very, very slim to none. That’s just the reality of our legal system. And I don’t think the people are fully cognous of that; it’s part of the lack of awareness that’s going on in our society, but as lawyers we’re very cognous of it. We stopped representing corporations in 2007 – we’re sick of kicking on little people and putting them out of their homes which is where banks are very fond of. (…) In the work I was doing I found moral objection – I guess I’m beginning to really find out the contours of this society in which we’re living.
de advocaten Jared en Elizabeth Beck, nadat de rechter hun aanklacht tegen de DNC (Democratic National Committee) had afgewezen, maar wel had toegegeven dat er zich ongeregeldheden hadden voorgedaan

Over feiten

In the United States, facts, an important element of truth, are not important. They are not important in the media, politics, universities, historical explanations, or the courtroom. Non-factual explanations of the collapse of three World Trade Center buildings are served up as the official explanation. Facts have been politicized, emotionalized, weaponized and simply ignored. As David Irving has shown, Anglo-American histories of World War 2 are, for the most part, feel-good histories, as are “civil war” histories as Thomas DiLorenzo and others have demonstrated. Of course, they are feel good only for the victors. Their emotional purpose means that inconvenient facts are unpalatable (= niet te verteren) and ignored. ( …) When a country has a population among whom there are no truths except group-specific truths, the country is so divided as to be over and done with.
Paul Craig Roberts, in ‘The Weaponization of history and journalism’. ‘We don’t need no stinking facts!’

Door de staat gesanctioneerde waarheid

The Intelligence Authorization Act – if passed – will not only do grave damage to the First Amend-ment and the freedom of the press, but will also criminalize the exchange of information. The ultimate message of this bill is that the U.S. government is no longer willing to tolerate the publication of information that is at odds with its officially-supplied narrative — a narrative that, far too often, has been built on lies in order to justify the exploitation of resources, both domestic and global, and to expand the American empire.
auteur onbekend

De militarisering van de politie

If we’re training cops as soldiers, giving them equipment like soldiers, dressing them up as soldiers, when are they going to pick up the mentality of soldiers? Contrast the idyllic Mayberry (= denkbeeldige vreedzame stad uit een soap) with the American police state of today, where local police -clad in jackboots, helmets and shields and wielding batons, pepper-spray, stun guns, and assault rifles- have increasingly come to resemble occupying forces in communities across the country. … Combined with body armor and other apparel (= kleding), many officers look more and more like combat troops serving in Iraq and Afghanistan. Thanks to Trump, this transformation of America into a battlefield is only going to get worse.
John Whitehead

Magchiel C. Matthijsen, 31 augustus 2017

 1. Dat was eerder duidelijk gemaakt in een artikel van de architecten en ingenieurs van 9/11 truth. Hun artikel: Aereas of Specific Concern in the NIST WTC reports (zie internet). Dat artikel betreft de beide rapporten van het NIST, dat over de instorting van twee torens (2005) en dat over gebouw 7 (2008). In het artikel worden in totaal 25 ommissies of weglatingen van essentiële bouwonderdelen (fraude) genoemd. Verder hebben zij de gegevens van hun onderzoek geheim gehouden.
 2. Wat er met de nieuwe troepen surge in Afghanistan gebeurt is weerzinwekkend. Na 16 jaar er opnieuw een schepje bovenop in een oorlog die helemaal niets meer te maken heeft met 9/11. Schaamteloos zijn ze want we weten nu dus waar het hun van het begin af aan eigenlijk om te doen was: mineralen en de papavervelden.
 3. Interessant is dat bij het plan van de ‘terroristen’ alles klopte. Misschien hadden ze veel geluk en waren er onwaarschijnlijke coïncidenties, maar bij het echte plan gaan er altijd dingen mis (Gebouw 7 bijv.) en moeten er op een onwaarschijnlijke manier altijd dingen geïmproviseerd worden. Bij het ‘ gemaakte’ plan liep alles uiteindelijk op rolletjes.
 4. U mag zelf kiezen, Interglot geeft voor benevolent de volgende vertalingen: vriendelijk; aardig; goedhartig; ehulpzaam; zachtaardig; attent; hulpvaardig; aangenaam; plezierig; goedaardig; voorkomend; mild; goedig; goedmoedig; goeiig; zachtmoedig; zachtzinnig; welwillend; goedgunstig; weldadig; charitatief; liefdadig [goedgunstig]
 5. Nu we weten dat 9/11 een inside job was wordt ieder rouw beklag met bloemen en beertjes bij de volgende ‘terroristische’ aanslag volkomen ongeloofwaardig en disproportioneel. Grote matiging is geboden.
 6. We mogen hierbij niet vergeten dat het eerste rapport over de twee torens (WTC 1 en 2) ook door het NIST werd geschreven. De opdrachtgever moet er geheel tevreden mee geweest zijn, anders had zij het tweede rapport (WTC 7) zeker wel aan een andere kandidaat gegund. In Aereas of Special Concern, worden 25 punten genoemd die op de onwetenschappelijke en zelfs frauduleuze kanten van de onderzoeken van NIST wijzen.

1 gedachte over “12. De inspiratie die tot 9/11 leidde en wat Nederland op politiek gebied te doen staat”

 1. Helder verhaal Magchiel. Als aanvulling: wat ik nog mis in deze bijdrage is de visie van Albert Pike en de algemene visie van (de top) van free masons die middels drie wereld oorlogen denken te komen tot één wereldregering. Bankwezen, justitie, leger, journalistiek en ook hollywood en muziekindustrie in vooral USA en Engeland, zijn doordrenkt met deze free masons filosofie, die m.i. haar filosofie op wil leggen aan de wereld met alle gevolgen van dien.

Reacties zijn gesloten.