2. Een mogelijke en op de feiten gebaseerde reconstructie van de ondergang van gebouw WTC 7 op 9/11

deel 1 van een reeks artikelen door Maghiel Matthijsen

‘You guys knew that this was coming all day?’

Een mogelijke en op de feiten gebaseerde reconstructie van de ondergang van gebouw WTC 7 op 9/11

Hierboven staan de woorden van Phil Hayton, tijdens 9/11 newsanchor van CNN. Hij is op dat moment in gesprek met David Restuccio, luitenant van de new Yorkse brandweer (FDNY) over het instorten van gebouw WTC 7, kort na de instorting zelf. Restuccio reageert voorzichtig en zegt: “Yes, it would come down on its own, or it would be taken down”. Dat laatste nu is de kern van de zaak waar het bij gebouw 7 om draait. ‘or it would be táken down’. Deze woorden zouden immers op voorkennis wijzen, op het eerder plaatsen van explosieven en op een moedwillige destructie van het gebouw. Daar zou dan natuurlijk geen terrorist bij aan te pas gekomen zijn.

Het onderzoek

Opmerkelijk is dat het instorten van gebouw 7 in het officiële rapport (dat van de 9/11 Commission) niet ter sprake komt. Men heeft er zijn handen niet aan willen branden, vanwege het probleem dat het instorten uitsluitend door brand niet het eerste is waar je aan denkt als je het gebouw in ziet storten (zie o.a. youtube WTC 7). Integendeel, het instorten lijkt sprekend op een gecontroleerde sloop en het bezit ook in ieder geval ook zeven of acht eigenschappen die daarop wijzen. Dat is ook de reden dat het onderzoek naar het instorten in 2002 in handen gegeven wordt van de experts van het National Institute of Standards and Technology (NIST). Dat instituut valt onder het Ministerie van Handel en is dus een overheidsinstelling. Van het begin af aan was dit onderzoek daarom niet onpartijdig. Ook in hun eerste rapport (dat over het instorten van de beide WTC torens) waar drie jaar aan gewerkt is en dat in 2005 uitkwam wordt de hypothese van het instorten op grond van explosies zelfs niet onderzocht en dat terwijl er 156 op schrift gestelde getuigenverklaringen zijn van brandweerlieden die over explosies spreken. Maar dat verbaast niet, want ook hun tweede rapport (over het instorten van gebouw 7) dat in 2008 uitkwam volgde dociel de officiële versie, d.w.z. dat ook bij Gebouw 7 brand als enige oorzaak van de instorting wordt aangewezen.
In deze context mag er ook wel op gewezen worden dat WTC 7 vanaf 2001 tot 2007 een taboe onderwerp was in de MSM (tegenwoordig de commercieel gecontroleerde media genoemd). Er werd in deze periode überhaupt niet over bericht. Black-out. Het was dus geheel uit het bewustzijn verdwenen. Dat was ook mede een reden waarom de collaps van het gebouw ook in het officiële 911 rapport niet ter sprake kwam.

Alternatieve onderzoeken

Hier noemen we naast verschillende andere onderzoeken vooral het werk dat binnen de architects en engineers for 9/11 truth bijv. door Chris Sarns is gedaan.1 Maar hoewel er inmiddels weliswaar 2850 architecten en ingenieurs bij betrokken zijn die hun petitie onderschrijven waarin om een nieuw en onafhankelijk onderzoek wordt gevraagd naar alle drie de ingestortte gebouwen, ontbrak bij hen een belangrijke en bekende academische naam. Dat was de reden dat zij in 2015 prof. dr. Leroy Hulsey van de universiteit in Fairbanks (Alaska), een specialist op het gebied van onderzoek naar de oorzaken van branden en andere problemen bij gebouwen met staalconstructies, vroegen een rapport te schrijven waarin de resultaten van het NIST-onderzoek gecontroleerd zouden moeten worden. Dit rapport van de onderzoeksgroep van Hulsey zal naar verwacht in augustus 2017 (na ruim twee jaar) klaar zijn. Het geld daarvoor (300.000 dollar) werd door de architecten en ingenieurs bijeengebracht. Het eerste resultaat van dit onderzoek werd in september 2016 voor het eerst mondeling gepresenteerd en daar kon hij in ieder geval al mededelen dat gebouw 7 onmogelijk uitsluitend door brand ingestort kon zijn. Hij wees o.a. al op grove fouten in het rapport van NIST. ‘Als ik dit rapport van een promovendus gekregen had, zou ik het afgewezen hebben’, waren zijn (niet letterlijke) woorden. Met andere woorden: het rapport is a fraud of te wel bedrog. Het woord dat hierbij opkomt is ‘predetermined’ (= vooraf bepaald), het van te voren al bepaalde resultaat waar een onderzoek van uitgaat én naar toewerkt. Dat woord gebruikt Hulsey weliswaar niet maar hij toont wel aan dat er in het rapport van onmogelijke technische feiten en ommissies ten opzichte van de bouwtekeningen werd uitgegaan die noodzakelijk waren om het gewenste resultaat te krijgen.2
Dit resultaat moet tegen het licht gezien worden van het feit dat ook het onderzoek naar de beide torens door het NIST is uitgevoerd, wat zoveel wil zeggen dat ook dat onderzoek t.z.t. door een onafhankelijke instantie opnieuw gedaan zal moeten worden. Immers het NIST is in zijn werkwijze onbetrouwbaar gebleken.

Wat dit betekent voor het onderhavige onderzoek

Dit betekent dat ondergetekende in dit artikel over gebouw 7 uitgaat gaat van het (nog niet algemeen geaccepteerde) resultaat van dit onderzoek van prof. Hulsey. En daarnaast van een ander fundamenteel onderzoek over gebouw 7: een studie van prof. dr. Graeme McQueen. Deze studie komt ‘van de andere kant’, d.w.z. het is geen technisch onderzoek, maar een studie naar de uitspraken van de brandweer-lieden die bij gebouw 7 betrokken waren.3 Een dergelijke studie valt onder de zgn. tekst analyse, in dit geval van de oral history.

De theorie achter de instorting

De branden zijn het probleem van gebouw 7. Een dergelijk gebouw had nooit mogen instorten bij zulke bescheiden en tot een uiterst klein gebied (enkele verdiepingen) beperkte branden. Bij WTC 1 en 2 kon men zich nog voorstellen dat ‘hele verdiepingen’ in lichterlaaie stonden, wat maar kort het geval gewesst kan zijn, maar bij 7 is het zelfs voor de leek ‘duidelijk’ dat dit vuur het niet geweest kan zijn. We weten immers dat nog nergens ter wereld ooit een hoogbouw met stalen constructie is ingestort. En er zijn branden geweest die vele uren langer geduurd hebben en een hels en uitslaand vuur produceerden. Al deze gebouwen bleven overeind. Niet een is er ooit uitsluitend door brand ingestort.

Mijn voorzichtige conclusie is dat er met de branden een probleem was. Ook hier moest een camouflage worden gevonden. Alleen men wist dat er een enorm risico verbonden was met deze betrekkelijk kleine brandjes. Ze overtuigen gewoon niet terwijl de technische analyse (NIST) nog steeds niet definitief is weerlegd (zie boven). Dat is ook de reden waarom ik van mening ben dat deze branden niet tot het oorspronkelijke plan van de implosie behoorden. Het volgende wordt ook gedeeltelijk door de concensus-groep naar voren gebracht.4

Het oorspronkelijke plan wordt duidelijk uit de twee mededelingen [zie hieronder: die van 10.45 en 10.47(?)]. Dit betreft de mededeling dat nog een ander gebouw ingestort zou zijn en een kort na het instorten van WTC 1 gehoorde zware explosie. De consequentie die daaruit te trekken valt is daarom dat gebouw 7 inderdaad tegelijk of kort na WTC 1 opgeblazen had moeten worden, maar dat er bij die explosie iets is misgegaan. Het gebouw stortte niet in zoals de bedoeling was. Dit instorten zou namelijk niet of nauwelijks zichtbaar geweest zijn in het stof en puin van WTC 1. Later zou uiteraard een verklaring volgen dat het gebouw ‘door het neervallend puin van WTC 1 gedestabiliseerd en ingestort zou zijn’. Een dergelijke verklaring zou ongetwijfeld geloofd zijn. Maar op de een of andere manier deed de explosie niet wat hij geacht was te doen.
Dit betekent dat er op het laatste moment een camouflage nodig was om de gecontroleerde destructie die toch gewoon moest doorgaan (zie onder) verklaarbaar te maken. Dat waren de branden. Die waren aanvankelijk helemaal niet gepland, maar zijn op het laatste moment aangelegd. Dat moet ook de reden geweest zijn waarom ze er zo volkomen onschadelijk uitzagen. Er moet een ongelofelijke paniek geweest zijn bij degenen die verantwoordelijk waren voor het geplande instorten. Er moest nu gewoon gewacht worden tot er zoveel mogelijk vuur was ontstaan en toen duidelijk werd dat de branden over hun hoogtepunt heen waren en alleen maar begonnen af te nemen, werd duidelijk dat het tijd werd de knop in te drukken.

Dit lijkt misschien fantastisch, en is inderdaad enigszins speculatief, maar het is niet fantastischer dan het geloof in het feit dat deze kleine branden dit gebouw neergehaald zouden hebben! Want er is hier nog niet eens op gewezen dat er van de ca 7 seconden die de instorting duurde 2,25 seconden waren waarbij het gebouw zich in een zgn. vrije val bevond. (Die 2,25 sec. kwamen overeen met 8 verdiepingen). Dit betekent dus dat er 8 verdiepingen ‘onklaar’ moeten zijn gemaakt, of wel dat alle steunpunten binnen het gebouw, d.w.z. alle 81 kolommen, waarvan er 24 in het centrum stonden, tegelijk onklaar moeten zijn gemaakt.

De achtergrond van de destructie; een niet technische blik

Gecontroleerde destructie impliceert voorkennis. Voorkennis van een geplande destructie. Dit is op zichzelf al verbazingwekkend, aangezien het een enorm stevig gebouw is. Prof. dr. Abolhassan Astaneh-Asl noemt het zelfs ‘the best-designed building I have ever seen’. Verder is het neerhalen van een niet symmetrisch gebouwd gebouw op een geheel symmetrische manier buiten gewoon ingewikkeld (Hulsey). Nu is het al vreemd dat van een dergelijk gebouw aangenomen wordt dat het zal instorten, maar nog veel ernstiger, d.w.z. onmogelijker is het dat men van een dergelijk gebouw aanneemt dat er iets zal plaats vinden wat nog nooit eerder ergens in de wereld heeft plaats gevonden: een implosie ten gevolge van een ‘eenvoudige’ kantoorbrand. Prof. dr. Graeme McQueen drukt zijn ongeloof als volgt uit: ‘It was a unique and therfore an unpredictable event’. In mijn eigen woorden: ‘What is unprecedented, cannot be predicted’. In deze context is een dergelijke ‘verwachting’ ronduit bespottelijk. Hij kan niet op vuur, maar alleen op explosieven gebaseerd zijn.

McQueen is ook degene die op het volgende wijst: op het aan de ene kant schrijnend inconsistente beeld van een minutieus technisch onderzoek waarbij het NIST zich in allerlei bochten moet wringen om met een compleet nieuwe theorie te komen, een theorie die nog helemaal niet bestond: ‘We have discovered a new kind of progressive collaps’, n.l. een die in gang is gezet door branden (‘induced by fires’). Dit d.m.v. ‘thermal expansion’. Terwijl er aan de andere kant het feit van de voorkennis is; deze beide gegevenheden zijn niet compatibel. Zij zijn zelfs strijdig met elkaar. In het ene geval komt het resultaat (de implosie) als een totale verrassing, hij is uniek en een ‘extraordenary event’ (NIST) waarvoor men aanvankelijk geen technische verklaring meende te hebben kunnen vinden, en in het andere geval is het uiteindelijke resultaat bij sommigen al 5 uur van te voren met zekerheid bekend! Over dat resultaat bestond niet de minste twijfel. Maar, over iets wat zich nog nooit eerder in de wereld heeft voorgedaan kan niemand zeker zijn (zie hierboven). Óf het vinden van die technische ‘verklaring’ klopt niet, die is fake, óf de opmerking van de voorspeller(s) berust nergens op en is bedrog. Het eerste is het geval.5

Een chronologische bewijslast in 17 stappen

1)

Vroeg in de ochtend wordt het alarmsysteem van de spriklerinstallatie uitgeschakeld ten behoeve van een test. Er wordt gesproken over een ‘routine maintenance’ (= onderhoud). In het NIST-rapport heet het: “Als de watertoevoer wel gefunctioneerd zou hebben it is likely that the fires would have been controlled and the collapse prevented”. Bovendien werd daardoor een waarschuwing van brand niet meer automatisch naar de brandweer doorgegeven. Maar ook is het zo dat men daardoor niet kon weten op welke verdiepingen in het gebouw er een eventuele brand of branden uitgebroken waren. Uiteraard spreekt men hierbij over een wel zeer bijzondere coïncidentie, maar aangezien zoveel andere feiten op een gecontroleerde sloop van Gebouw 7 wijzen, is dit slechts een van de vele feiten die onderdeel van de samenzweringoperatie 9/11 moet zijn geweest. Alleen als we hier met één op zichzelf staand feit te maken zouden hebben, is de gedachte van een coïncidentie legitiem.

2)

Larry Silverstein (1). Silverstein als project ontwikkelaar en samen met een compagnon eigenaar van het hele WTC complex (op WTC 3, een hotel na), moet geweten hebben dat alle drie de hoogbouw torens die hij bezat klaar gemaakt zouden worden voor destructie. Hij moet het niet alleen geweten hebben, hij moet er ook zijn toestemming voor gegeven hebben. D.w.z. hij moet in het complot zijn betrokken. Hij moet zelfs de belangrijkste speler in dit drama zijn geweest. Ook zijn rol bij de speciale verzekering van zijn drie (!) gebouwen tegen een mogelijke terroristische aanval, zal nu in een totaal ander licht komen te staan. Uit de hele operatie heeft hij een enorme financiële slag kunnen slaan. Dat geldt misschien ook voor het proces dat hem door de New Yorkse Subway is aangedaan (omdat er zich een station onder het WTC 7 gebouw bevindt dat zware schade had opgelopen bij het instorten). Dat proces werd overigens door Silverstein gewonnenn.

3)

Larry Silverstein (2). Hoewel dit niet direct met gebouw 7 te maken heeft is het wel van belang te weten dat Silverstein de twee torens, WTC 1 en 2 (samen met de 9 verdiepingen tellende kantoorgebouwen WTC 4 en 5) pas op 24 juli 2001 geleased had, anderhalve maand voor 9/11. (Hij was al eigenaar van WTC 7). Dat werd mogelijk omdat de persoon die aanvankelijk de koop wilde sluiten zich op het laatste moment terug trok. De reden daarvan moet geweest zijn dat hij laat besefte (of geïnformeerd werd) over het feit dat de rechtbank in mei dat jaar na een proces van 10 jaar zijn oordeel had uitgesproken: dat de twee torens vanwege de grote hoeveelheid asbest die er destijds in verwerkt werd niet met behulp van een gecontroleerde sloop vernietigd mochten worden vanwege het gevaar van verspreiding van de asbest over heel Manhattan. De rechtbank had gezegd: afbreken van het gebouw (steen voor steen). De kosten daarvan zouden zeker even hoog zijn als de bouw van twee nieuwe toren(s). Daar schrok de eerdere kandidaat van terug. Silverstein deed dat merkwaardigerwijs niet. Hij kocht de torens die ‘niets waard’ waren omdat hij “felt a compelling urge (= dwingende noodzaak) to own them”. Hij regelde de financiering met geld dat hij bij ongeveer zes grote banken bijelkaar sprokkelde en verzekerde de torens voor een groot bedrag. Daarbij was een clausule ingesloten over de mogelijkheid van vernieting door een terroristische aanslag!
Deze beide punten: de koop van twee gebouwen die afgebroken moesten worden, samen met de merkwaardige clausule over mogelijke betrokkenheid van terroristen bij een aanslag op het gebouw zijn uiterst verdacht. Weliswaar was er in 2003 al een eerdere terroristische aanval op een van de torens geweest, maar de gebouwen waren nu veel sterker beveiligd.

4)

ca 9.10. Barry Jennings en Michael Hess zijn in het Office of Emergency Management (OEM) op de 23ste verdieping. Ze zien daar dat het bureau in allerijl verlaten is hoewel ze daar kort geleden ontboden waren. Jennings belt naar beneden en krijgt te horen : “get out of there; get out of there, now’. Door de dwingende en gejaagde manier waarop dit geroepen wordt komt de gedachte op dat deze waarschuwing mogelijk van iemand komt die wist dat het gebouw spoedig opgeblazen zou worden.
ca 9.15. De elektriciteit was inmiddels uitgevallen. De liften werken niet meer en het is donker. Zij rennen nu terug naar beneden de. Op de 6e verdieping aangekomen horen zij ‘a big explosion’ (Jennings). Zij raken nu vast te zitten en klimmen terug naar de achtste verdieping. Daar wordt een raam open gebroken met een blusapparaat en roept Hess naar beneden dat er een explosie heeft plaats gevonden. Datzelfde vertelt hij ook op straat tijdens het interview na de bevrijding van de beide mannen.6 Voorlopig zitten zij hier nog opgesloten tot zij (na ca 90 minuten) door brandweer-mannen gered worden.
Over deze explosie (die overigens door het NIST niet in hun rapport is opgeno-men!) zeiden Jennings en Hess: “Het gebouw begon te schudden, het was net een aardbeving … het hele gebouw trilde … de trappen botsten tegen een muur. Plotseling, als je naar beneden ging, naar de 6de verdieping, dan stuitte je op een muur.” Ze konden dus niet verder en gingen terug naar de 8e verdieping. Jennings stemt hiermee in en zei dat toen ze de 6e verdieping bereikten, “er een explosie was. En de overloop stortte in.” (zie de website van consensus 911). Jennings zal in een later interview zeggen dat de big explosion slechts de ‘the first of many’ was.
Ter verduidelijking: Dit OEM-bureau is een crisiscentrum van de burgemeester en zijn staf bedoeld voor crisissituaties (o.a. terroristische) die de hele stad New York betreffen.7

5)

10.28. Gebouw WTC 1 stort in. Volgens NIST met betrekkelijk weinig schade voor WTC 7. NIST meent echter dat Hess en Jennings dit vallende puin van de instortende toren voor hun zgn. ‘explosie’ aanzagen! Maar die explosie vond volgens Jennings eerder plaats (zie boven 9.30) toen de beide torens nog overeind stonden.

6)

10.28. Er ontstaat door het neervallende puin van WTC 1 op meerdere plaatsen brand in gebouw 7, is de theorie. De branden vonden plaats op een ‘beperkt aantal verdiepingen’ (NIST). Over het tijdstip waarop de branden ontstaan bestaat onenigheid. Het NIST beweerd vrijwel direct na het instorten van WTC 1, andere bronnen spreken zelfs over 1.30 min later.
[Dit lijkt toch wel een belangrijk punt. Pas om 12.15 worden branden in het gebouw voor het eerst van buiten zichtbaar. Het gebouw is volgens schaal A tegen brand beveiligd, d.w.z. tussen 2 en 3 uur ‘ beveiligd’ tegen grote brand.
N.B. In de twee aangrenzende gebouwen (Vernizon-gebouw dat dichterbij WTC1 lag en de US Post Office, braken na het instorten van WTC1 geen branden uit, terwijl beide ook flinke schade van het neervallend puin opliepen.]

7)

10.47 (?) wordt meegedeeld door brandweerman Jay Jones van Ladder 6 (een bepaalde eenheid), dat “a giant explosion happenend right after the Northtower fell”. Zij verslag is te horen in de documentaire 9/11 Nobody Knows 10th update (2.29 min).

8)

11.07. Op CNN wordt door een verslaggever het bericht doorgegeven dat een brandweerman gemeld heeft dat er “another collapse or explosion” heeft plaats gevonden na het instorten van WTC 1, de noordtoren. Dat zou om 10.45 gebeurd zijn, ca 15 min. na het instorten van WTC1. Dit moet dus dezelfde explosie zijn als waar op 10.45 over wordt gesproken. De verslaggever deelt verder mee dat het gebouw 50 verdiepingen hoog zou zijn. Als dit op CNN gemeld wordt, de stofwolken zijn dan al enigszins opgetrokken, is te zien, dat WTC 7 nog overeind staat. Maar men wist op dat moment natuurlijk niet dat het om dat gebouw ging. Overigens telde het WTC 7 47 verdiepingen, hetgeen wil zeggen dat er waarschijnlijk op dit gebouw gedoeld werd. Omdat men het instorten niet kon verifiëren op het moment van het vallen, en dus mededeling deed vóór er een concreet bewijs was, en er ook niet op terggekomen werd toen duidelijk was geworden dat er geen ‘ander’ gebouw was ingestort, moet hier ook sprake van voorkennis geweest zijn.
Zeker, de verslaggever spreekt over een ineenstorting of een explosie. Hij moet dus van te voren op de hoogte gebracht zijn, niet dat er nog een explosie zou komen, maar dat er nog een gebouw zou instorten.
Deze instorting zou dus gepland zijn midden tussen de stofwolken na de instorting van WTC 1. In dat geval zou er waarschijnlijk wel iets vreemds aan zijn geweest dat een gebouw dat door ‘al dat puin’ geraakt wordt ook direct zou instorten (WTC 1 stond dichterbij WTC 7 dan WTC 2), maar het zou uiteindelijk toch minder ‘verdacht’ zijn dan de vrije val implosie van dat gebouw om 17.20 uur8
ca. 11.00. uur zou ook het moment kunnen zijn waarop Jennings en Hess bevrijd worden. We mogen niet onvermeld laten dat Jennings hierbij beneden van een politieagent te horen krijgt: “you have to run – we have more information of bombs; you have to run.” Informatie over bommen?

9)

11.00 uur. Tussen 11 en 12 uur komt de brandweer. Dit late verschijnen is mogelijk mede te wijten aan het niet functioneren van het brandalarm. (zie punt 1). Bovendien vindt via het brandalarm een automatische localisatie van de brandhaard(en) plaats. Dat belemmerde ook hun effectiviteit. Zie voor de problemen bij het blussen en de zgn. ‘niet functionerende watertoevoer’ (NIST), de studie van P.S. Kayley.9

10)

Bij het volgende is geen tijdsaanduideing te geven, bovendien is dit over het algemeen weinig bekend: Een chief officer gaat op onderzoek uit in het gebouw. Hij kwam daarbij tot de 9e, 10e verdieping. Na ca 20 tot 25 min. wordt hij per radio teruggeroepen, net als andere mensen die zich nog in het gebouw bevonden. Hij bericht daarna in de commandopost dat hij meende “that the fires inside the WTC-building could be extinguished” (Kayley). Als hij teruggaat naar WTC 7 ziet hij een groep hogere officieren van het DFNY die samen met een staflid van het Office of Emergency Management, waarschijnlijk was hier ook Richard Rotanz bij (de plaatsvervangende directeur van het OEM), die de toestand van het gebouw willen inspecteren. Rotanz treedt ook op in de documentaire die de BBC over het instorten van WTC 7 maakte.10

11)

11.30. Na een betrekkelijk kort onderzoek constateert een ‘city officer’ (waarschijnlijk was dit Richard Rotanz, de derde man van het OEM) met een kleine groep mensen, dat er gepiep en gekraak in het gebouw te horen is, dat er stenen neervallen en veel rookvorming is. Zij concluderen dat het gebouw niet stabiel is. Die branden namen niet in kracht toe. Ze waren (van buiten gezien) beperkt tot enkele verdiepingen (vier of vijf) en vonden in afgesloten kantoorruimtes plaats. De duur van de brand kan maximaal 20 a 30 minuten geweest zijn. Daarna was de ruimte (waar zich sowieso weinig brandbaars in bevond) uitgebrand en zocht het vuur zich een weg naar de volgende aangesloten ruimte. Er was geen sprake van een grote uitslaande brand. Ook waren de plafonds (vloeren) zodanig beveiligd dat het vuur zich niet naar boven uitbreidde; het kon zich alleen horizontaal verspreiden. Over het probleem van het ‘gebrek aan bluswater’, zie het verslag van ex-brandweerman P.S. Kayley (no. 9).

12)

Tussen 13.15 en 13.30 wordt er bevel gegeven dat de brandweer zich terug moet trekken. Andere bronnen zeggen láter, wat waarschijnlijker is (ca 15.15 uur). Hoewel er voor deze beslissing uiteraard een reden wordt opgegeven, moet niet worden vergeten dat de brandweermannen die ochtend al twee gebouwen op een voor hen grotendeels onverklaarbare manier hadden zien instorten. Een aantal zal ongetwij-feld geschokt met meer (wonderbaarlijke) zaken rekening zijn gaan houden.
Onbegrijpelijk blijft het feit dat de stopzetting van het blussen (mede op basis van de ‘destabilisatie’) direct tot de gedachte van ‘instorting’ geleid zou hebben. Wat hier gebeurt is dat er een poging ondernomen wordt van de twee verhaallijnen, die van de gecontroleerde sloop en die van het blussen (de brandweer), één te maken.
Het verhaal van de ene kant is bekend. McQueen heeft hier het belangrijkste werk verricht (zie noot op p.2). Hij bestudeerde al de interviews met de brandweermannen die bij gebouw 7 betrokken waren, 58 interviews. Hoe was de verdeling van hen die met zekerheid spraken over een a.s. destructie? 17 mannen zeiden dat zij het minder dan twee uur voor de destructie gehoord hadden, 10 personen meer dan twee uur en 6 personen hadden al meer dan vier uur (!) voor de destructie vernomen dat het gebouw zou instorten
En wat is het verhaal van de andere kant? Er werden uiteraard redenen aangevoerd voor het stoppen van het blussen, bijv. de destabilisatie van het gebouw die volgens Fire Chief Daniel Nigro ‘was deteriorating rapidly’, verder was er ‘structural damage’ gemeld en was het natuurlijk vreselijk dat ‘they had to stop the rescue efford’. (zie de documentaire van de BBC) en er zou niet genoeg waterdruk zijn. Maar in het licht van het feit dat de top van de brandweer geweten moet hebben dat het gebouw ‘would come down’ waren dit niet meer dan schijnmanoevres. Ze wilden zgn. wel doorgaan met blussen, maar het was niet langer verantwoord. Maar we vergeten, dat het er in de eerste plaats om ging dat de brandweerlieden op tijd het gebouw uit zouden zijn. Wat echter nog veel ernstiger was is natuurlijk het feit dat het vuur vooral niet uit mocht gaan vóórdat de implosie plaats vond. Hoe langer het bleef branden hoe beter, des te meer zou de instorting later aan de brand kunnen worden toegeschreven. Dat was de werkelijke reden waarom er met blussen gestopt moest worden. Buiten zaten de brandweermannen werkeloos te wachten tot de implosie of instorting zou plaats vinden. De ruimte was er al een uur van tevoren gereed voor gemaakt. Niet begrijpend zei een van hen: “Why aren’t they putting out the fire?
Ook hier kunnen we alleen maar zeggen dat de redenen die voor het stoppen werden aangevoerd niet klopten; zij botsen knalhard met de zekerheid van de implosie die bij de top van de brandweer en bij steeds meer brandweermannen bekend was: het gebouw komt naar beneden. Het verder blussen zou het project van de destructie alleen maar meer in de weg gestaan hebben. De beide acties werkten elkaar gewoon tegen! Het klinkt hard en misschien enigszins schokkend, maar in feite werd er een toneelstukje opgevoerd. Een schokkend en leugenachtig beeld van bedrog is wat overblijft.

13)

Larry (3).Tussen 15.30 en 16.00 heeft Silverstein contact met brandweer. Hij wordt naar eigen zeggen opgebeld door de brandweercommandant.
a) Over dat gesprek zegt Silverstein: “They were not sure they were able to contain the fire…’ Het lijkt of Silverstein hier suggereert, dat de brandweer advies van S. vraagt wat er nu gedaan moest worden. Afgezien van het feit dat er niet van een grote uitslaande brand sprake was, is deze opmerking onbegrijpelijk. Wat had men met die opmerking willen zeggen? Het meest voor de hand ligt m.i. dat S. hier een poging doet om de twee losse verhaallijnen met elkaar te verbinden. Die van de sloop (destructie) waarvan hij op de hoogte was en die van de brand. Maar die poging is verloren moeite: ze zijn immers naar hun aard onverenigbaar.
b) Is S. in de veronderstelling dat hem advies wordt gevraagd? De uiteindelijke beslissing (blussen of ‘opblazen’) gaat geheel buiten de eigenaar om! De eigenaar heeft in dat proces geen enkele say.
c) ‘After this terrible loss of life…’ Ook dit is zeer vreemd. Er zal namelijk geen verder loss of life meer zijn, aangezien het gebouw inmiddels al lang en breed door iedereen is verlaten. Waar slaat dit dan op? Hij kan toch niet bezorgd geweest zijn voor nog meer mogelijke doden onder de brandweerlieden? Die waren immers ook al uit het gebouw vertrokken.
d) ‘Lets pull it…’ (eerste versie). Technische term voor ‘ blaas het maar op’. S. zal later (in zijn ‘gecorrigeerde versie’) zeggen bedoeld te hebben: ‘Haal ze er maar uit’ (de brandweerlieden), maar dat had dan op zijn minst iets geweest moeten zijn van ‘Pull them out…’. Semantisch een onmogelijke fout. Bovendien waren ze er al uit.
e) ‘So they took the decision to pull it…’ Ook dit is onmogelijk, aangezien een brandweer niets te ‘pullen’ heeft. Dat is zaak van een hele andere dienst, een opblaasdienst die daar bovendien dagen voorbereidingstijd voor nodig heeft. Er klopt niets van al deze opmerkingen. Geen enkele logica.
Overigens gebruikt S. het werkwoord pull hier aan het eind opnieuw, nu (uiteraard) wel op de juiste manier… Dat verzwakt ook zijn correctieve opmerking over het eerdere zgn. ‘verkeerde’ gebruik van het woord.11
En aan het eind “… and we watched the building collapsing”.

14)

Vanaf  15.00 uur beginnen de politieagenten de ruimte om het gebouw vrij te maken. Ze ontruimen het gebied voor de a.s. instorting of implosie. Daarbij klonken ook woorden als ‘it’s coming down’. Het was natuurlijk volstrekt onbegrijpelijk dat velen onder hen op dat moment ook werkelijk geloofden of meenden te geloven dat het gebouw zou instorten. De idee dat het door brand in elkaar zou storten was absurd. Alleen hun totale verwaarring kan daarvan de oorzaak zijn.

15)

16.10. Vanaf 16.10 is er sprake van voorkennis op radio en tv (CNN)! Een uur en 10 minuten eerder dan de implosie. Later om ca 17.00 uur, d.w.z. 20 min voor de eigenlijke implosie. Tegen de achtergrond van de bevindingen van dr. Hulsey is de vroegtijdige melding op tv en radio dat gebouw WTC7 al ingestort was (w.o. CNN, BBC) ronduit rampzalig. De uitzanding werd toen deze misser duidelijk werd wreed onderbroken met de mededeling “unfortunately we’ve lost the line”… Maar het was helemaal geen fout zoals men zei. Ze waren alleen te vroeg met de informatie die hen al eerder was toegespeeld. Ze wisten dat het zou gebeuren. In 2002 kreeg de verslaggeefster die het betrof de gelegenheid zich te verantwoorden. Zij zei daarbij: het was toch maar “a very small and honest mistake”. Ook daarvoor zal de BBC zich hebben te verantwoorden, evenals voor de poging om zich in 2007 voor het gebeurde te rehabiliteren: “If we reported the building had collapsed before it had done so, it would have been an error – no more than that.” De laatste tekst verscheen op de website van de BBC. Op de 597 commentaren die daarop volgden werd niet gereageerd. Dit zijn dus de exacte voorbeelden van de uitwerking van Obama’s verderfelijke: “our ability to shape world opinion”. Laten we eerlijk zijn: Gaan niet bijna alle leugens die in de Europese media over de wereldpolitiek worden gedebiteerd op Amerikaanse moederleugens terug?

16)

17.20. Om 17.20 stort WTC 7 op 11 sept 2001 in elkaar. Het was het derde gebouw dat die dag instortte; gedeeltelijk zelfs in een vrijeval. Maar in tegenstelling tot de Twin Towers werd het niet door een vliegtuig geraakt. Volgens het (NIST), een overheidsinstituut, was de oorzaak uitsluitend ‘office fire’ (kantoorbrand).

17)

Ook de vraag die anchorman Phil Haley kort na de instorting van WTC 7 aan de luitenant David Restuccio stelde: “you guys knew that this was coming all day? ” wijst erop dat deze vraag alleen al uiterst suspect was. We moeten daarom ook gezien het voorgaande aannemen dat de radio- en TV-stations van te voren geïnformeerd waren. Uiteindelijk werd de schuld naar Reuters doorgeschoven.

De twee vragen

Maar zal men misschien gedacht hebben, waarom deze belachelijke ‘constructie’, waarom als het oorspronkelijke plan niet gelukt is het gebouw dan toch nog neerhalen en wel op zo’n riscante en ongeloofwaardige manier? Waarom liet men het gebouw niet gewoon staan? Nu, dat was niet mogelijk, omdat er vóór het instorten van WTC 1 al een grote explosie in het gebouw had plaats gevonden (zie Jennings en Hess, no. 4), als voorbereiding van de ‘gelijktijdige destructie’ met WTC 1. Het gebouw was daardoor al totaal gedestabiliseerd en technisch gezien ‘onbruikbaar’ geworden. De andere vraag betreft natuurlijk waarom gebouw 7 überhaupt diende in te storten. Dat is de kernvraag die ongetwijfeld met het centrale ‘geheim’ van de hele Operatie 9/11 te maken heeft. Daar bestaan verschillende (hypothetische) theorieën over waar we hier niet op in zullen gaan. Zolang de mythe van de brand echter overeind kan worden gehouden, komt die vraag ook niet op. Dan is het puur toeval en een ongeluk. Maar als bewezen is dat het gebouw bewust is neergehaald zal deze vraag niet meer verdwijnen.

Samenvattend

Gezien deze overweldigende hoeveelheid conflicten, resp. pogingen de beide verhaallijnen op elkaar aan te laten sluiten wordt duidelijk dat we hier met twee geheel los van elkaar staande processen te maken. De twee sporen rijmen totaal niet met elkaar! Hierop wijst ook het feit dat de eerste opmerking dat het gebouw neer zou komen al 5 uur voor de eigenlijke instorting wordt uitgesproken, terwijl de laatste overwegingen en het besluit van de brandweer te stoppen met blussen al 3 uur voor het instorten plaats vonden!
Silverstein wil doen voorkomen dat het hele proces door de brandweer is gestuurd, dat al de beslissingen van de brandweer komen. Maar dit kan alleen maar gezien worden als een schijnmanoevre. De brandweer speelt in dit drama namelijk een totaal ondergeschikte rol, een bijrol die dient als ‘camouflage’ voor het echte verhaal: een gebouw dat de hele dag al ‘wacht’ tot zijn van te voren bepaalde einde is gekomen. Wat we echter niet exact weten is of de top van de brandweer hiervan op de hoogte was of niet. Speelden zij het spel mee? Ik neem aan dat dit zeker het geval geweest moet zijn.12

Conclusie

Deze beschrijving is de definitieve doodslag voor het hele officiële 9/11 verhaal. Immers, ook wat het NIST-rapport over de twee torens is alle geloofwaardigheid verdwenen en zal ook hier de gecontroleerde sloop bewezen (moeten) worden. Chris Sarns van de ae911truth beweging spreekt over de schok die hij had toen hij besefte wat de gecontroleerde sloop van WTC 7 betekende: “They had [also] known that the two towers would come down, otherwise they couldn’t have done this. So the whole thing was a lie.” Hij knoopt gebouw zeven vast aan WTC 1 en 2. Dit betekent dat het hele 9/11 verhaal naar aanleiding hiervan uiteindelijk ontrafeld zal worden, hoe lang het ook zal duren. En wat zal er overblijven van dit jammerlijke ‘staged event’ is het beeld van een onwaarschijnlijke hoogmoed. Lucifer. Toch zal het voor velen nog onmogelijk blijven dit nieuwe beeld van hun eigen land te internaliseren. De misdadigers hebben dit voorzien en zullen de leugen met alle kracht blijven ‘verdedigen’. Mogelijk zal dit zelfs niet eens de doodsteek van de mythe van het Amerikaanse exceptionalisme zijn. Want voor de daders is er nauwwelijks een weg terug, d.w.z. bekennen is onmogelijk daarvoor lijkt het gebeurde te erg. Wat overblijft is alleen een weg ‘vooruit’, die van een permanente leugenstaat, een autocratisch gewrocht of erger. Ook vele toeschouwers van dit drama zullen ‘uit eigen belang’ de ogen blijven sluiten voor het monster dat de Amerikaanse staat hierdoor geworden is: De voormalige vieligheidsofficier Jeffrey Steinberg verwoordde het als volgt. Deze demolities “have altered the nature of the United States for ever”. Wat dit inhoudt is, dat bij alle twijfel en mogelijke weerstand tegen nog meer militaire interventies en imperialistische operaties (tegen Iran, Rusland en China) in de achterhoede permanent de dreigende en opruiende stem van de neocons mee zal klinken: “hebben we daarvoor het risico van 9/11 op ons genomen? We moeten de kansen gebruiken! Dit is het moment. We moeten nu doordrukken! Etc.” Maar niet alleen is de natuur van de V.S. veranderd, ook die van de wereld. Zal die dit spel met de waarheid mee willen blijven spelen? “Let us never tolerate outrageous conspiracy theories” zei Bush. Hij had ongelijk, want er was er maar één.

PS

Dit probleem van de twee verhaallijnen ligt uiteraard ook aan de andere 911 gebeurtenissen ten grondslag:

 • Een zelfde situatie doet zich voor bij de antraxbrieven. Ook daar is sprake van twee verhaallijnen, die van de terroristen en die van de brieven (enveloppen) waar de antrax zich in bevond en waarvan de inhoud (de sporen) noch door terroristen, noch door een lone wolf gemaakt kunnen zijn. Ook die moesten aan elkaar gekit worden. Dat werd mogelijk door de vermeende ‘maker’ na zijn ‘zelfmoord’ als dader aan te wijzen. Op die manier is het niet zo moeilijk misdaden op te lossen.
 • Ook bij de twee torens is er sprake van twee verhaallijnen, ten minste wanneer we ook hier uitgaan van een gecontroleerde sloop, een gedachte die niet meer zo ver gezocht is. Voor het eerst komt een soortgelijke gedachte ook op in de documentaire 9/11 – Anatomy of a Great Deception. Vanaf het moment dat de samensteller en verteller David Hooper tot de conclusie komt dat de twee torens door explosies tot instorting zijn gebracht beseft hij tevens dat de vliegtuigen en de kapers in feite helemaal niet nodig waren en alleen als dekmantel dienden om het zo te laten lijken dat zij de oorzaak van de instorting waren. De vliegtuigen waren bij een explosie helemaal niet nodig geweest. Zij dienden als camouflage. Wat bij de drie gebouwen wel overeen komt is het feit dat alle drie de branden bezig waren uit te gaan. De detonatie kon daarom ook niet langer worden uitgesteld. (Bij een van de torens was het laatste dat we van een brandweerman hoorden toen hij op de 78ste verdieping was aangekomen: dat hij twee slangen nodig had om enkele ‘pockets of fire’ (ook niet ernstig meer) te kunnen bestrijden. Daar brak het contact af, d.w.z. iemand had op een bepaalde knop gedrukt.

Magchiel C. Matthijsen, Pasen 2017


Noten
 1. Hun website is www.ae911truth.org. Zij richten zich op de Science achter 911. Voor Chris Sarns: eerst deze website, dan zijn naam invullen in het search venster. Verder is er een interview met hem te horen op Radio Free Fall.
 2. De eerste presentatie van prof. Hulsey was tijdens een conferentie in december 2016 in New York. Er bestaat nog een andere meer technische inleiding die ca 41 min. duurt (youtube).
 3. Graeme McQueen, ‘Waiting for Seven…’ [d.w.z. ‘we’re waiting for Building 7 to fall’]. Journal of 911 Studies
 4. De Consensus groep is een belangrijke werkgroep die officiële aannames t.a.v. 911 onderzoekt. Zij bestaat uit 23 leden allen met hun eigen specialisaties. Zij onderzochten tot nu toe ca 50 algemene aannames op hun waarheidskarakter. www.consensus911.org.
 5. In dit geval moet ook gewezen worden op het interview met de voormalige NIST-medewerker Peter Michael Ketchen. Hij is een halve wistleblower, omdat hij niet zelf aan het NIST rapport heeft meegewerkt. Zijn analyse en ontrafeling van het rapport en de consequenties ervan voor Amerika zijn indrukwekkend. Er is ook een radiointerview met hem (speciaal de laatste 20 min.). Voor een uitstekend onderzoek naar de fouten van het NIST, zie de website van Joël van der Reijden.
 6. Zie dit filmpje, waarin ook over de twee staircases gesproken  werd die ‘were blown away’.
 7. Als een memorie aan Barry Jennings moet hier ook gewezen worden op zijn getuigenis voor de  NIST commissie in 2003 die (toen nog) met het rapport over WTC 1en 2 in de weer was. Hij zal daar zeker over de gehoorde explosies hebben gesproken. Op 19 augustus 2008, 2 dagen voor het NIST rapport gepubliceerd werd, werd Jennings dood aangetroffen. Doodsoorzaak onbekend. In het rapport viel niets over zijn getuigenis te lezen.
 8. De belangrijke video van deze ‘collaps or explosion’ noemt hun (en de hier ook naar voren gebrachte) visie weliswaar hypothetisch, maar tegelijkertijd ‘most likely’.
 9. P.S. Kayley, een ex-brandweerman, hij schreef Sudden Building Collaps, An Evaluation of a new risk in Operational Firefighting.
 10. BBC-The third tower-conspiracy files (2011). In deze documentaire wordt geprobeerd de ‘conspiracy theory’ van de gecontroleerde sloop van WTC 7 te ontkrachten. Zij probeerden hierbij ook hun beschadigde blazoen (zie no. 15) schoon te wassen.
 11. Beluister het hele verhaal van Silverstein (5.14 min).
 12. De Nederlandse Wikipedia neemt hoofdzakelijk het Amerikaanse voorbeeld over. Zij gaan ook nog  steeds van de NIST conclusie uit dat er geen bewijs zou zijn van complottheorieën…