15 jaar na 9/11: waarheid en leugen

wtc-dust-911Caroly van Oostende legt verslag van twee conferenties over 9/11, op 10 september in Utrecht en op 11 september in Zeist

In het weekend van 10 en 11 september vonden er in Utrecht en Zeist twee conferenties plaats die de de aanslag op de Twin Towers van vijftien jaar geleden als thema hebben. De ene in de Jaarbeurs en georganiseerd door een groep van criticasters van de ‘officiële waarheid’. Volgens hen was het geen aanslag van jihadistische terroristen op bevel van Osama bin Laden. De andere conferentie in de Zeister Vrije School, vanuit een kritische antroposofische visie op de gebeurtenissen in een breder historisch verband.

Complot
Voor het grote publiek gaat het hier om zogenaamde complottheorieën. De aanname dat bepaalde politieke gebeurtenissen, zoals aanslagen, niet door terroristen worden gepleegd, maar door geheime diensten in opdracht van invloedrijke krachten achter de schermen met een geheime agenda. Het doel van aanhangers van complottheorieën is het naar buiten brengen van die agenda, en het grote publiek bewust te maken van de wijze waarop het gemanipuleerd wordt door overheden en media die zichzelf, bewust of onbewust, in dienst stellen van een dergelijke agenda.

Gezichtspunten
Er komen vele gezichtspunten voorbij om de ramp van vijftien jaar geleden in een zuiver licht te plaatsen. Want als de sprekers op deze twee conferenties iets met elkaar gemeen hebben, dan is het wel dat er uitermate veel vraagtekens gezet kunnen worden bij de officiële versie van de gebeurtenissen destijds. Wie heeft er gelijk en wat heeft er werkelijk plaatsgevonden? Het houdt de gemoederen nog steeds bezig.

Klokkenluiders
Op de conferentie in de Jaarbeurs in Utrecht kwamen sprekers aan bod met een technische, geopolitieke of alternatief-journalistieke achtergrond. Zo brengt een luchtvaartingenieur aan de TU, Coen Vermeeren, een boek uit met zijn puur technische bevindingen die hem ertoe brachten om van een complot te spreken. Een Duitse ex-minister van Onderzoek en Technologie bekritiseert via een video-boodschap de Westerse politiek en geeft een toelichting op het fenomeen valse-vlagoperaties. Acteur George van Houts wil op toernee gaan om de bevolking wakker te schudden door het fenomeen van complotten aan de kaak te stellen. De internationaal bekende auteur over geopolitiek William Engdahl geeft in een kort bestek een overzicht van de Westerse ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar, beginnend met de Koude Oorlog. Goed voor de, helaas wat spaarzaam, aanwezige jongeren in het gezelschap. En last but not least een zeer persoonlijk verhaal van een ex-MI5-agente die als klokkenluider noodgedwongen op de vlucht sloeg. Ze dook onder in Nederland, nadat ze misdrijven binnen de organisatie had gepoogd aan te kaarten. Deze Annie Machon deed een gepassioneerde oproep om klokkenluiders te steunen, en wat zij noemt hun ‘meta-line’ te vinden. Dus wat ze in essentie melden. “Get people angry, out in the streets, talk to their politicians, make a difference.” Zo was de eerste klokkenluider die ver voor de aanslagen van 9/11 melding maakte van berichten over een grote aanstaande aanslag in de VS Sibel Edmonds. Een tolk-vertaler bij de FBI. Gevolg: niemand deed iets met haar melding en ze werd ontslagen. En zo zijn er vele directe en indirecte bewijzen dat 9/11 een complot was, gericht tegen de eigen bevolking, met als doel de Westerse, en vooral Amerikaanse hegemonie in de wereld te versterken. Het vormde immers een directe aanleiding om Afghanistan en later ook Irak binnen te vallen. De ‘war on terror’, zoals Bush het destijds noemde.

Taboe
De volgende dag houdt Coen Vermeeren hetzelfde verhaal in Zeist voor een gezelschap van zo’n 75 antroposofen, van wie er een aantal ook aanwezig was in Utrecht. Shockerend om te horen is zijn slechte ervaringen met de universitaire wereld, de media en de politiek. Hij begon zijn onderzoek naar de ramp objectief, vanuit een vakwetenschappelijke nieuwsgierigheid. Maar toen hij allerlei onwenselijke zaken tegenkwam, werd hij zwartgemaakt in de pers door Elsbeth Etty en Thomas van der Dunk. Waarop hij een boos telefoontje kreeg van de rector van de TU. “Noch de de politiek, noch de media, noch de universiteit kunnen zich openstellen voor een andere kijk op 9/11, want de consequenties zijn te groot. Het is een taboe, omdat het een kanteling van het reguliere wereldbeeld betekent.” Vermeeren is er dan ook een groot voorstander van om zijn universiteit aan te klagen wegens gebrek aan wetenschappelijk integriteit. En de burger dient geïnformeerd te worden.

Positief perspectief
In Zeist komen wat minder mensen aan het woord, de techniek laat hen in de steek, dus geen leuke en interessante video’s voor het publiek. En er is wat minder gelegenheid tot discussie als in Utrecht. Wel is het perspectief ruimer en positiever. Loek Dullaart ontvouwt zijn visie op de geopolitieke ontwikkelingen van de afgelopen honderd jaar. Die staat niet alleen in het licht van een alternatieve interpretatie van de Westerse invloed op het wereldgebeuren, onder aanvoering van de VS. Maar ook van eenzijdige en negatief werkende spirituele krachten. En wat daar idealiter tegenover zou moeten staan. De noodzakelijke spirituele vernieuwing die voor iedereen nodig is. Met ook weer als centrale vraag hoe we achter de waarheid komen. “Het is van het allergrootste belang om mensen wakker te schudden.” Steiner zei het zo’n honderd jaar geleden al, maar inmiddels begint die uitspraak gemeengoed te worden, in elk geval onder antroposofen en complotdenkers.

Oplossingen
Aan het einde van beide conferenties komt de vraag aan de orde hoe we, gezien de huidige staat van de wereld, verder kunnen komen. Het naar buiten brengen van de waarheid is belangrijk, maar lost nog niets op. William Engdahl benadrukt dat liefde de motivatie moet zijn, en het overwinnen van de eigen angst. Overheden jagen hun bevolking angst aan, en angst verzwakt de weerstand. ”We sterven eerder aan angst voor nucleaire straling, dan aan de straling zelf.” Hij is optimistisch over de toekomst, en ziet dit in ontwikkelingen in bijvoorbeeld China.
In Zeist geeft Loek Dullaart het belang aan van het bestrijden van ‘de draak’, de negatieve spirituele krachten in de wereld. We moeten meer doen dan alleen nieuws tot ons nemen. “Lees, onderzoek, laat de zaken bezinken en kijk wat dit met je doet.”

Bewustzijn
De boodschap is duidelijk op deze conferenties: Wakker worden, ontdekken wat de feiten zijn, en hier aandacht voor vragen bij het grote publiek. Maar in Utrecht overheerst er toch een negatief gevoel over de staat van de wereld. Bij de antroposofen heerst een groter optimistisme over de toekomst. Het wakker worden staat in dienst van een positieve menselijke ontwikkeling, die leidt naar een veel groter bewustzijn, en een nieuwe cultuur, die we met elkaar kunnen vormen, mits we ons niet laten ondersneeuwen door het Amerikaanse materialisme en de propaganda, i.c. complotten van onze overheden.

Caroly van Oostende, 5 oktober 2016