referendum Oekraïne – reacties uit den Haag

Forum voor Democratie riep op de coalitiepartijen te vragen de motie Van Bommel (afwijzing van het associatieverdrag – niet heronderhandelen) te steunen. Hier enkele reacties uit den Haag.

oekraineePvdA

Geachte heer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw bericht over het referendum. Op 6 april stemde een meerderheid van de opgekomen kiezers tegen het associatieakkoord met Oekraïne. De PvdA respecteert deze uitslag en vindt dat het kabinet nog voor de zomer duidelijkheid moet geven over hoe recht gedaan kan worden aan de nee-stem.
Volgens een aantal partijen zou het kabinet het hele verdrag per direct in de prullenbak moeten gooien. Dat klinkt daadkrachtig, maar betekent juist dat het daarna niet meer mogelijk is om een Nederlandse uitzonderingspositie vast te leggen.
De PvdA-fractie maakt een andere keuze. Aan 2,5 miljoen nee-stemmen moet recht worden gedaan. Door bezwaren bij het akkoord serieus te nemen of desnoods door Nederlandse ‘opt-outs’ af te dwingen.
Met de opdracht die uitzonderingspositie te realiseren sturen we de minister-president op pad. We geven hem tot de zomer. Slaagt hij er niet in een Nederlandse uitzonderingspositie te bewerkstelligen, dan wil de PvdA dat de intrekkingswet alsnog wordt ingediend.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Afdeling Voorlichting PvdA

PvdA (2)

Beste mailer,
Samen met anderen heeft u mij uw advies over de stemming van dinsdag 19 april ten aanzien van het Oekraïne-referendum gegeven. Deze mails waren geregeld een kopie van de ludieke mail van GeenStijl of een tekst van het Forum voor Democratie, maar ook vaak een zelf geformuleerd advies. Uit deze mails wordt eens te meer duidelijk dat er veel verschillende motieven onder de nee-stemmers bestaan. Deze variëren van ‘Nederland moet uit de EU stappen’ tot ‘ik wil alleen een handelsverdrag met Oekraïne’ of juist ‘ik wil géén handelsverdrag met Oekraïne’. Een enkele zeer onsmakelijke persoonlijke aantijging zal ik hier niet herhalen.
Ik heb tegen de motie van collega Van Bommel gestemd, omdat, kort gezegd, ik vind dat de regering tijd mag nemen om met alle betrokkenen te overleggen over hoe het beste recht kan worden gedaan aan de uitslag. We zijn het eens met Van Bommel dat je de uitslag moet respecteren, we zijn het niet eens met zijn haast. In het debat van vorige week heeft de PvdA-fractie aangegeven hierover uiterlijk voor de zomer uitsluitsel te willen.
De PvdA heeft in een vroeg stadium aangegeven de uitslag van het referendum te respecteren. Op de uitslagenavond hebben we aangegeven dat het associatieakkoord daarom niet op deze wijze geratificeerd zal kunnen worden. Zoals bekend is dit geen samenwerkingsovereenkomst die Nederland alleen aangaat. Daarom is het evident dat de regering in gesprek zal moeten met de andere ondertekenaars.
Na weken campagne te hebben gevoerd en alle argumenten te hebben gehoord ben ik ervan overtuigd dat het 1) goed is alle tegenargumenten op een rijtje te hebben en serieus te nemen en 2) de regering enkele weken de tijd te geven hiermee aan de slag de gaan.
Hartelijke groet,
Marit Maij, PvdA Tweede Kamerlid

VVD

Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw mail. U en vele anderen hebben ons de afgelopen dagen gemaild en gebeld om ons te laten weten dat u ongerust bent over de manier waarop wij omgaan met de uitslag van het referendum. U heeft tegen het verdrag gestemd, in de verwachting dat dit verdrag daarna direct van tafel zou gaan. Nu leest en hoort u dat het verdrag niet direct van tafel gaat en daar bent u boos over. Dat is begrijpelijk. Nee is immers niet een beetje ja. Nee is Nee.
Maar: dit was een raadgevend referendum. En raadgevend is niet een beetje verplichtend (of in jargon: ‘correctief’). Raadgevend is raadgevend, oftewel: adviserend. De  Tweede Kamer is niet bij wet verplicht dat advies over te nemen en het feit dat de opkomstdrempel van dertig procent is behaald verandert dat niet. Andere partijen hebben zichzelf voor het referendum wel de verplichting opgelegd de uitslag te volgen. Wij niet. Wij hebben steeds eerlijk gezegd dat we ons strak aan de wet zouden houden en de uitslag als een serieus advies bij onze uiteindelijke besluitvorming zouden betrekken. Daarbij kijken wij naar de gehele uitslag en wegen we af wat de tegenstemmers, de voorstemmers én de thuisblijvers hebben gezegd. Als u een andere verwachting had is uw boosheid begrijpelijk, maar wij hebben die verwachting niet gewekt.
De referendumwet geeft in artikel 11 voor die besluitvorming (ongeacht de uitkomst van het referendum) twee mogelijkheden: de wet intrekken of doorvoeren. Wij waren en zijn voorstander van het verdrag, net als bijna veertig procent van de stemmers. Daarom willen we dat er nu wordt geprobeerd om de belangrijkste bezwaren die nee-stemmers tegen het verdrag hadden worden weggenomen. Daar hebben wij zelf ook drie moties voor ingediend (tegen EU-lidmaatschap voor Oekraïne, tegen militaire betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne en tegen een grote zak geld voor Oekraïne ten gevolge van dit Verdrag). Wij willen de regering even de tijd geven om hiermee aan de slag te gaan.
Het verdrag nu direct intrekken heeft als belangrijk nadeel dat de andere EU-lidstaten Nederland ook voor het handelsdeel, waarvan wij zeer zouden profiteren en waartegen maar weinigen bezwaren hadden, zouden kunnen buitensluiten.
Als de poging van de regering lukt, willen we dat het verdrag er met die extra afspraken alsnog komt. Als dit niet lukt, komt het verdrag er wat ons betreft ook niet.
Daarmee doen wij precies wat we steeds hebben gezegd en wat de wet ons voorschrijft. We nemen het advies serieus. We proberen er iets mee te doen waar we uiteindelijk allemáál beter van worden. En als die poging niet lukt, gaat het verdrag van tafel.
Namens de VVD-Tweede Kamerfractie
Han ten Broeke

VVD (2)

Dank voor uw bericht. Ons land kent een representatieve democratie waarin respect voor minderheden belangrijk is. Een grote minderheid heeft in het raadgevend referendum vóór gestemd. Ook die mensen verdienen het om gehoord te worden. Ik steun de minister-president in zijn voornemen recht te doen aan de uitslag van het referendum maar ook de belangen van minderheden niet te vergeten. Op grond van deze afweging zal ik de moties beoordelen en stemmen.
Met hartelijke groet,
Ronald Vuijk, Lid van de Tweede Kamer, VVD – woordvoerder defensie